1
Gebeden
2
Karl Barth en de gevangenen
3
Correspondentie over Mozart
4
Laatste brief van Karl Barth
5
Over de oecumene
6
Barth over de staat Israël
7
Katholieke en gereformeerde preken voor radio Beromünster
8
Interview met Karl Barth
9
Uw Koninkrijk kome
10
De brief aan de Romeinen, kort verklaard

Hieronder een overzicht van de publicaties van Karl Barth, die in het Nederlands op deze site beschikbaar zijn. Door op de kolom koppen te klikken kunt u de betreffende kolom op alfabet of op jaartal rangschikken.

Titel Datum
Titel Datum
Gebeden 1976
Karl Barth en de gevangenen 1970
Correspondentie over Mozart 1969
Laatste brief van Karl Barth 1968
Over de oecumene 1968
Barth over de staat Israël 1968
Katholieke en gereformeerde preken voor radio Beromünster 1968
Interview met Karl Barth 1966
Uw Koninkrijk kome 1965
De brief aan de Romeinen, kort verklaard 1965
Als zij den Heer zagen 1964
Maar hebt goede moed 1963
Brief aan een gymnasiast 1963
Christendom en religie 1963
Mijn verhouding tot Sören Kierkegaard 1963
Voor de rechterstoel van Christus 1963
Wat genoeg is 1962
Wat is evangelische theologie 1962
Systematische theologie 1962
Waar is Jezus? 1961
Het kleine ogenblik 1961
Het recht voor de mens 1960
Recapitulatie nummer drie 1960
Een brief aan een dominee in de DDR 1959
Barth over kernbewapening 1959
Karl Barth’s preek voor gevangen, Kerstfeest 1958 1958
De vreze des Heren is het begin der wijsheid 1958
Gods goede creatuur, 1 Tim. 4:4,5 1957
Prediking over Rom. 11:32 1957
Onsterfelijkheid 1957
En ook de misdadigers, Lukas 23:33 1957
Het gaat om het leven 1957
De menselijkheid Gods 1956
Ziet op tot Hem! (Psalm 34:6) 1956
Mijn hoop is op U (Psalm 39:8) 1956
Wolfgang Amadeus Mozart 1756-1956 1956
Ter gedachtenis aan de oorlog en zijn slachtoffers 1955
Brief Karl Barth over de arrestaties in Oost-Duitsland 1953
Briefwisseling tussen Karl Barth en Karl Jaspers 1953
Over de politieke beslissing in de eenheid van het geloof 1952
Verdraagzaamheid als gebod, een interview 1952
Aan een Duitse theoloog 1950
Het vraagstuk der Joden en het antwoord der Christenen 1950
Karl Barth over zichzelf 1949
De wanorde in de wereld en Gods heilsplan 1949
Karl Barth en Rome 1948
De gereformeerden en Amsterdam 1948
Flitsen uit een vraaggesprek 1948
De Hongaars-Hervormde kerk achter het ijzeren gordijn 1948
Het christelijk Openbaringsbegrip 1948
Karl Marx en het Christendom 1948
Christelijke gemeente en de verandering van de staatsvorm 1948
Over Duitsland en de Duitse kerk 1947
Zeven stellingen 1947
Het gezag en de betekenis van de bijbel 1947
Preek over Psalm 55:23 1947
De Christelijke verkondiging in het huidige Europa 1946
De christelijke kerken en de huidige werkelijkheid 1946
Een verklaring van Barth 1946
Over democratie en communisme 1946
Verkiezing en verbond (over de leer der praedestinatie) 1946
Een Heilige 1946
Een afscheidsgroet 1946
De Duitschers en wij 1946
Een brief uit Bonn 1946
Hoofdsom der heilige leer 1946
Zwitserse malaise en vrucht van schuld 1946
Overleggingen aangaande het Kerstfeest 1945
Niemöller 1945
Luthers geestelijke gestalte 1945
Interview over Duitsland 1945
Een illegale brief van Barth 1945
Brief aan Duitse theologen-krijgsgevangenen 1945
Herstel en Vernieuwing 1945
Belofte en verantwoordelijkheid 1944
Aan de Nederlandse Christenen 1942
De betekenis van de Opstanding voor de wereld waarin wij leven 1941
Marcus 13 1940
De soevereiniteit van het Woord Gods en de beslissing des geloofs 1939
De kerk en het Derde Rijk 1938
Ga toch niet aan Uw knecht voorbij 1938
Inleiding in den Heidelbergschen Catechismus 1938
De grondvormen van het theologisch denken 1936
Preek over Matteüs 6:24-34 1935
De belijdenis der Reformatie en ons belijden 1935
Het evangelie in den tegenwoordigen tijd 1935
Evangelie en Wet 1935
De apostolische geloofsbelijdenis 1935
Genade 1935
Vertrouwen 1935
De Christen als getuige 1934
Openbaring-kerk-theologie 1934
De ‘Theologische Verklaring van Barmen’ 1934
Reformatie als beslissing 1933
Bezinning 1933
Het eerste gebod als theologisch axioma 1933
De kerk van Jezus Christus, preek over Romeinen 15:5-13 1933
De arbeiders in de wijngaard 1932
Vragen aan het ‘christendom’ 1931
Theologie en de hedendaagse mens 1930
Het rechte bidden 1929
Preek over Psalm 119:165 1925
Opstanding, Over 1 Corinthe 15 1924
Teksten uit de Römerbrief (2e druk) 1922
De Christen in de maatschappij 1919
De dominee die het de mensen naar de zin maakt. 1916
preek over Jesaja 52:7-9 1914