Zeven stellingen

logo

Deze zomer werd in de universiteit te Keulen de  Studentendag  van  Evangelische Studentengemeinden in het Rijnland gehouden.

Hier stelde prof’. Karl Barth in de volgende zeven stellingen de centrale heilswaarden van de Kerk vast:

  1. Christus is het  Woord van  God.  Wij Christenen zijn mensen, voor wie deze naam   een   belofte   en   een  toezegging inhoudt.   Wij   zijn   Christenen   omdat Christus  ons daartoe  roept.
  2. Christus is de  verpersoonlijkte  erbarming Gods.  Wij Christenen zijn mensen, die dit op  anderen vóór  hebben, dat   ze   Gods   erbarmen   in   Christus mogen     erkennen     en     beginnen     te ervaren
  3. Christus heeft een vuur op aarde ontstoken. Wij   Christenen   zijn   mensen, die  aan  Christus de  vrijheid danken om als  kinderen  Gods de openbaring van zijn rijk tegemoet te zien.
  4. Christus is  de   Heer.   Wij   Christenen zijn  mensen,  die  door  Christus  waardig bevonden zijn om als Zijn boden en getuigen deel te hebben aan Zijn eigen dienst  tot  eer van God en  tot heil van alle mensen.
  5. Christus is   het   hoofd   van   Zijn   gemeente.  Wij  Christenen zijn mensen, die   door   Christus   tot   een,   in   Zijn dienst   levend   lichaam   samengevoegd zijn.
  6. Christus is de Trooster. Wij Christenen  zijn  mensen,   aan   wie  het   door Christus  gegeven is niet behoeven te twijfelen  aan  de  wereld,  aan  de  gemeente, en aan zich zelf, maar die bij alle   tegenspoed   goede   moed   mogen hebben.
  7. Christus is   Overwinnaar.   Wij   Christenen zijn mensen, voor wie Christus de  enige,  en  daarom  de  zekere  hoop is onder alle omstandigheden.

(In de Waagschaal, 2e jaargang, nr. 47/48. 29 augustus 1947)