Hoofdsom der heilige leer

logo

Hoofdsom der Heilige leer

Voordrachten over de Apostolische Geloofsbelijdenis gehouden te Bonn in de zomer van 1946.

vertaling A.D. Bakker, 1949

vertaling van Dogmatik im Grundriss (1947)

 Voorrede
§  1.   Over de dogmatische arbeid 
§  2.   Geloven als vertrouwen
§  3.   Geloven als kennen
§  4.   Geloven als belijden
§  5.   God-in-den-Hoge
§  6.   God de Vader
§  7.   God de Almachtige
§  8.    God de Schepper      
§  9.   Hemel en aarde
§ 10.   Jezus Christus
§ 11.   Heiland en Knecht Gods
§ 12.   Gods eniggeboren Zoon
§ 13.   Onze Heer     
§ 14.   Het Geheimenis en het Wonder van Kerstmis
§ 15.   Die geleden heeft      
§ 16.   Onder Pontius Pilatus
§ 17.   Gekruisigd, gestorven, begraven, nedergedaald der helle   
§ 18.   Ten derden dage wederom opgestaan van de doden
§ 19.   Opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders
§ 20.  De toekomst van Jezus Christus als Rechter
§21.  Ik geloof in de Heilige Geest
§22.  De gemeente Gods, haar eenheid, heiligheid en catholiciteit
§23.  De vergeving der zonden
§24.  De Opstanding des vleses en het Eeuwig Leven

Pagina's: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26