Een illegale brief van Barth

 

 

Een illegale brief van Barth (1)

Ruim twee jaar, nadat de Duitse bezetting over ons was gekomen, hebben wij namens de “Lunterense Kring” een naar Nederland gesmokkelde brief van Karl Barth illegaal doen drukken, en in een beperkt aantal verspreid in nauwe verbondenheid met “Vrij Nederland” Het was aan de onverschrokkenheid van mej. H. Kohlbrügge te danken, dat betrekkelijk spoedig dit persoonlijk contact met Barth kon gelegd worden. Zij wist over de grenzen te glippen en Barth een aantal vragen die onder het kerkevolk dikwijls ( in ’t begin althans) anders beantwoord werden dan wij nodig wisten, voor te leggen. Zijn antwoord, voorafgegaan door een herderlijke vertroosting en vermaning, liet aan helderheid niets te wensen over. Hij betoonde zich ook ditmaal een leidsman bij Gods genade. Omdat deze brief destijds ook te weinig bekend is geworden, publiceren wij hem in dit en het volgend nummer van ons blad, met dankbare erkentenis voor het geestelijk leidersschap van dezen “kerkvader der 20ste eeuw”, aan wien wij allen zoveel inzicht en doorzicht te danken hebben, en van wiens hand wij, naar wij hopen, binnenkort in dit blad ook een en ander dat ons vandaag den dag geschreven werd, zullen kunnen publiceren. (K.H.Kroon)

Pagina's: 1 2