Teksten uit de Römerbrief (2e druk)

 

Teksten uit Karl Barths ROMEINENBRIEF

Bijeengezocht, vertaald en ingeleid door dr. C. van der Kooi

Karl Barths ‘Römerbrief’ (1922) mag gerekend worden tot één der klassiek geworden theologische teksten, die de twintigste eeuw heeft voortgebracht. De verschijning ervan maakte de schrijver plotseling tot een internationaal be­kende en besproken figuur.

Algemeen wordt Barths Romeinenbrief beschouwd als een vernieuwend boek, zowel op het gebied van de exegese als van de systematische theologie. Exegetisch is zijn commen­taar een toonbeeld van een strikt theologische vraagstelling. De overheersing van psychologische, historische en lite­raire methoden wordt scherp afgewezen. De bijbel is geen neerslag van menselijke gevoelens, maar is ten diepste Woord van God voor de mens. Systematisch-theologisch is opvallend, dat Barth opnieuw vraagt naar het wezen van God. Hij ondekt, dat ‘God’ in de bijbel een thema is, dat op geen enkele manier inpasbaar is. Hij is de Heilige, de geheel Andere. Genade en heil zijn geen voor het grijpen liggende artikelen, maar behouden hun onvanzelfsprekendheid in een godloze wereld.

Dit boek geeft een keur van teksten uit de Romeinenbrief in vertaling weer en beoogt zo een indruk te geven van dit imposante werk. De vertaling wordt voorafgegaan door een inleiding over de inhoud van de Romeinenbrief en de plaats ervan in het geheel van Barths oeuvre.


Inhoudsopgave

Inleiding

Romeinen 1 Waar het omgaat

Romeinen 3 Jezus

Romeinen 5 De nieuwe wereld

Romeinen 7 De grens van de religie

Romeinen 9 De God van Jakob

Romeinen 12 Het probleem van de ethiek


Op 11 juni 2008 werd in Amsterdam de Nederlandse vertaling gepresenteerd van Barths Römerbrief (2e druk). De Römerbrief is vertaald door Mark Wildschut en uitgegeven door Boom Amsterdam. De Nederlandse titel is: De brief aan de Romeinen

Bij de vertaling was Prof. dr Kees van der Kooi nauw betrokken.

Ter gelegenheid van het verschijnen schreef hij een artikel ter introductie.

Voor de tekst klik hier


Bij de vertaling en de selectie 

De hierbij geboden vertaling van gedeelten uit Barths tweede Romeinen­hrief kan uiteraard niet meer zijn dan een kennismaking. Dat geldt in zekere zin voor elke vertaling, het gaat in meer dan gewone zin op voor de eigen­ zinnige stijl en het taalgebruik van Barth.

Het is ook een kennismaking voorzover er slechts enkele stukken uit zijn Romeinenbrief geboden worden. Bewust is ervoor gekozen geen bloemle­zing van beroemd geworden passages te geven, maar afgeronde paragrafen, aangezien dit het geheel van het boek meer recht doet. Er is gepoogd een zodanige keur te geven dat er een inzicht geboden wordt in een verschei­denheid van belangrijke themata.

Vanzelfsprekend beginnen we met het beroemd geworden begin ‘De schrij­ver aan de lezers’ en de uiteenzetting van de kern van de brief: ‘Waar het om gaat’. Deze gedeelten zijn in het bijzonder representatief voor het geheel. De plaats van de historische Jezus wordt duidelijk in de gelijknamige para­graaf, gevolgd door het grote middenstuk over Christus en Adam, een ge­deelte dat beslissend is gebleken voor Barths hele theologie. En natuurlijk mocht een stuk over zijn religiekritiek niet ontbreken: ‘De grens van de reli­gie’. De paragraaf ‘De God van Jakob’ is genomen vanwege de daarin naar voren komende visie op de kerk en vanwege de centrale betekenis van de verkiezingsleer voor de openbaringsleer. De rij wordt gesloten door een fundamenteel gedeelte over de ethiek.

Selecteren is een hachelijke zaak. De ter zake kundige zal veel missen, bijv. over de hermeneutiek. Maar dat zou de noodzaak gegeven hebben het lan­ge en moeilijk te begrijpen ‘Woord vooraf’ bij de tweede druk te vertalen. Zulks past beter in een studie over Barths hermeneutiek (men zie het boek van H.W. de Knijff, Sleutelen slot, Kampen 1980,90-97). Ik troost me met de gedachte dat Barths Romeinenbrief bij uitstek een werk is, waarin het geheel zich in de delen weerspiegelt. En nogmaals, het is en blijft slechts een kennismaking. Wie meer wil, leze Barth zelf. Wie meer nederlandstalige li­teratuur over Barth wil leren kennen, raadplege de bijgewerkte beschrijven­ de bibliografie van A.J. Bronkhorst, in: J. Fangmeier, De theoloog Kar! Barth, Den Haag 19862,61-77.

De rode cijfers in de tekst verwijzen naar de overeenkomstige bladzijde in de oorspronkelijke tekst. De vertaling is gebaseerd op: Karl Barth, Der Römerbrief (1922). Unveränderter Abdruck der neuen Bearbeitung von 1922. 13. AufI. Zürich 1984. De geel gearceerde gedeelten zijn inleidingen van de vertaler.


Teksten uit Karl Barths Romeinenbrief werd uitgegeven door uitgeverij MEINEMA, Delft in de serie Sleutelteksten

De serie ‘Sleutelteksten in godsdienst en theologie’ beoogt (een selectie van) authentieke teksten op godsdienst en theologisch gebied te geven. Die teksten worden uitgegeven, die een theo­logisch en godsdienstig belang vertegenwoordigen, bruikbaar zijn in het onderwijs en kunnen functioneren binnen het actuele theologische klimaat. Elk boek uit deze serie bevat een algeme­ne inleiding en biedt bij de afzonderlijke teksten verklaringen en toelichtingen waar dat nodig is.

Oorspronkelijk Nederlandse teksten, maar vooral vanuit de klassieke en moderne talen in het Nederlands vertaalde teksten worden hier uitgegeven.

Voor de theologisch geïnteresseerde lezer, voor theologen en studenten in de theologie op verschillende niveaus, ontsluit de­ze serie de weg om zelf kennis te nemen van belangrijke bron­nen van de theologie.


CIP-gegevens Koninklijke Bibliotheek, Den Haag

Barth, Karl

Teksten uit Karl Barths Romeinenbrief / bijeengezocht, vert. en ingel. door C. van der Kooi. – Delft: Meinema.

(Sleutelteksten in godsdienst en theologie; I)

Met lit. opg., reg.

ISBN 90-211-6100-1

SISO 227.4 UDC 227.07 UGl553

Trefw.: Brief aan de Romeinen; verklaringen.

ISBN 90 211 6100 I

cg 1986 W.O. Meinema B.V., Delft

Uitgave: Meinema

Oorspronkelijke uitgave:

Karl Barth, Der Römerbrief ( 1922)

(c) der 13. Auflage 1984 by Theologischer Verlag Zürich

Omslag Jos Bertelink, Amsterdam

Druk Meinema,Delft