Gebeden

 

 

 

 

 

GOEDE VRIJDAG

1.

Heer onze God! Wij zijn vandaag bijeen om te herdenken hoe Gij uw goede, sterke wil tegenover de wereld en ons allen hebt doorgevoerd, doordat Ge onze Heer Jezus Christus, uw beminde Zoon, liet gevangen nemen, opdat wij vrij zouden worden, Hem liet veroordelen, opdat wij vrijgesproken zouden worden, Hem liet lijden, opdat wij in vreugde zouden leven, Hem liet sterven, opdat wij eeuwig zouden leven.

Op eigen krachten vertrouwend konden we slechts verloren gaan. Wij hebben niet verdiend gered te worden, niemand van ons. Maar in de onbegrijpelijke grootheid van uw barmhartigheid hebt Gij U ingezet voor onze zonden en ellende, om zoiets groots te verrichten. Hoe zullen wij U anders danken dan door dat grootse te begrijpen, te aanvaarden en tot volle ontplooiing te doen komen? Maar hoe kan dit anders gebeuren dan hierdoor, dat diezelfde Heiland, die voor ons geleden heeft, gekruisigd is, gestorven en begraven, maar ook opgestaan is, nu zelf in ons midden komt, tot ons hart en ons geweten spreekt, ons ontsluit voor uw liefde, ons ertoe brengt ons helemaal aan die liefde over te geven en nog slechts uit die liefde te leven. Dat dit door de kracht van uw Heilige Geest moge geschieden, daarom smeken wij U, in alle nederigheid, maar met vast vertrouwen. Amen.

2.

Heer onze God, barmhartige en almachtige Vader! Hoezeer hebt Ge de slechte wereld lief, dat Ge met uw eigen beminde Zoon zo’n wonderlijke weg wilde gaan, om die wereld, om ons te verlossen. Zo, en niet anders, hebt Gij het goed gevonden, en zo, en niet anders, moeten wij het goedvinden. En als we nu alleen door Hem en in gemeenschap met Hem vrijheid kunnen vinden, en als we dus alleen via de diepte in de hoogte kunnen komen, als we alleen via leed de vreugde kunnen bereiken, als we alleen via de dood het leven kunnen vinden, dan mogen en willen we dat ook aannemen als een goede gang van zaken, die van U afkomstig is. Zorg Gij ervoor, dat enkele mensen steeds weer die weg met Jezus vinden en in deze gang van zaken hun vrede vinden: in dit huis, overal waar de dood onzes Heren herdacht wordt, en ook daar, waar men helemaal niet of niet juist over Hem denkt: in heel de wereld. Gij hebt een weg om de mens te bereiken die wij niet kennen, een weg die toch recht naar de mens voert. In deze zekerheid denken we nu ook aan de zieken en de zwakzinnigen, aan de armen en bedroefden, aan de dwalenden en verwarden. In deze zekerheid vragen wij U om de Geest van wijsheid voor allen die in de kerk of in de staat in verantwoordelijke posities moeten meespreken, beraadslagen, besluiten nemen, leiding en bevelen geven: voor de arbeiders en hun werkgevers, voor de leraren en hun leerlingen, voor de auteur en journalisten en voor hun lezers. Zij allen, wij allen hebben het nodig, dat ten overstaan van het kruis onzes Heren voor ons gebeden wordt en dat we ten overstaan van dat kruis voor elkaar bidden. En hoe heilig en vriendelijk zijt Gij, dat wij ons daaraan houden mogen, dat ieder oprecht gebed door U verhoord wordt. Wij danken U, dat Jezus leeft en dat met Hem ook wij leven mogen. En tenslotte danken wij U voor de gunst dat we nu, ten teken daarvan, met elkaar het Avondmaal mogen vieren. Amen.

Pagina's: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20