Gebeden

 

 

 

 

 

BIJ U IS DE VOLHEID

1.

Heer, onze God! Op uw bevel en in de naam van uw beminde Zoon willen wij U nu aanroepen en luisteren naar uw woord. Zorg daarom dat dit niet zonder U gebeurt, maar in uw heilige aanwezigheid, in de kracht van uw Geest en tot uw eer. Wij weten en bekennen dat er in ons niets goeds is. Maar wij weten ook dat bij U de volheid is. Wij smeken U in ons de gehoorzaamheid op te wekken die ons tot bruikbare verkondigers en luisteraars maakt van uw woord: opdat niets van zijn kracht, diepte en duidelijkheid verloren ga door onze schuld. Hetzelfde vragen wij voor alle gemeenten die in dit uur en op deze dag hier en elders voor hetzelfde doel bijeen zijn. Wij loven U, dat wij als uw volk U erkennen, U deemoedig mogen prijzen, totdat eenmaal heel uw schepping voor U zal staan en vol vreugde het nieuwe lied zal zingen. Amen.

2.

Heer, onze God in Jezus Christus, uw Zoon! Gij hebt U vernederd om ons onbegrijpelijk hoog te verheffen. Gij werd arm, om ons rijk te maken. Gij hebt geleden en zijt gestorven, om ons daardoor vrijheid en leven te schenken. Die eeuwige barmhartigheid en goedheid, dat is uw macht en majesteit als onze schepper en Heer, waarom wij U prijzen en in wier licht wij gedurende de tijd die Gij ons nog geeft mogen leven. Daarvoor danken wij U.

En terwijl wij U danken, komen we juist bij U om voor uw voeten te leggen wat volgens ons inzicht moeilijk, onoplosbaar en te zwaar is. Wij smeken U: gedenk en help genadig ons allen, die zonder U niets kunnen. Ontferm U over uw kerk op aarde in haar verdeeldheid en onenigheid, in zwakheden en dwalingen. Ontferm U over uw volk Israël in zijn blindheid voor het heil, dat toch het eerst tot dit volk kwam en ervan uitgegaan is.

Ontferm U over de heidenen, oude en nieuwe, die ver en die nabij zijn, de goddelozen en de afgodendienaars, die uw naam nog niet of nog niet voldoende hebben leren kennen.

Ontferm U over de regeringen en de volken dezer aarde en hun radeloos zoeken naar vrede en gerechtigheid. Heb medelijden met de verwardheid in onze menselijke pogingen in de wetenschap, de opvoeding en het onderwijs. Heb medelijden met de moeilijkheden in zoveel huwelijken en gezinnen.

Ontferm U over de talloze mensen die honger en gebrek lijden, de vele vervolgden en verdrevenen, de zieken naar ziel en lichaam, hier en elders, over de eenzamen, de gevangenen en alle anderen die door mensen gestraft zijn.

Ontferm U over allen in het uur van verzoeking en dood. Heer, juist omdat we geloven dat Gij overwonnen hebt en dat met U ook wij overwonnen hebben, roepen wij U aan: toon ons slechts het eerste begin van die verworven vrijheid. Amen.

Pagina's: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20