Gebeden

 

 

 

 

 

HOOP VOOR HEEL DE WERELD Kerstmis

1.

Goede hemelse Vader! Omdat wij hier bijeen zijn om ons erover te verheugen dat uw beminde Zoon voor ons mens en onze broeder geworden is, vragen wij U van ganser harte dat Gij zelf ons zeggen zult, welke grote genade, weldaad en hulp Gij ons allen in Hem hebt bereid. Open zelf onze oren en ons verstand om te begrijpen dat bij Hem vergeving is voor al onze zonden, zaad en kracht voor een nieuw leven, troost en vermaning voor leven en sterven, hoop voor heel de wereld. Schep zelf in ons de ware geest van vrijheid, om uw Zoon die tot ons komt deemoedig en dapper tegemoet te gaan.

Doe dit alles vandaag in heel de christenheid, in heel de wereld: zodat het velen gegeven moge zijn al het uiterlijke en ijdele van deze feestdagen te doorbreken en met ons een goede Kerstmis te vieren. Amen.

2.

Heer, onze God! Gij zij t groot, hoog en heilig, ver verheven boven ons en alle mensen. En juist hierin zijt Gij zo groot, dat Ge ons niet hebt willen vergeten, verlaten en verwerpen, niettegenstaande alles wat tegen ons pleit. Gij hebt in uw beminde Zoon, Jezus Christus onze Heer, ons niet minder geschonken dan Uzelf en al wat het uwe is. Wij danken U, dat wij aan de tafel van uw genade uw gasten mogen zijn, ons leven lang en in eeuwigheid.

Wij leggen alles voor U neer waar we moeite mee hebben: onze fouten, vergissingen en overdrijvingen, onze droefheid, onze zorgen, ook onze opstandigheid en onze bitterheid – ons hele hart, ons hele leven, dat Gij beter kent dan wij. Dat alles leggen wij in uw trouwe handen, die Gij in onze Heiland naar ons hebt uitgestrekt. Neem ons aan zoals we zijn, richt ons zwakke mensen op, maak ons armen rijk met uw overvloed. Laat zo uw vriendelijkheid schijnen over ons en over allen die gevangen, noodlijdend, ziek of stervend zijn. Geef degenen die recht moeten spreken de geest van rechtvaardigheid. Geef degenen die de wereld moeten regeren iets van uw wijsheid: dat ze bedacht zijn op de vrede op aarde. Geef duidelijkheid en moed aan hen die (hier of in de missie)uw woord moeten verkondigen. En nu vatten we alles samen, doordat we U aanroepen zoals onze Heiland ons heeft toegestaan en bevolen: Onze Vader … Amen.

3.

Heer onze God! Gij hebt U vernederd om ons te verheffen. U werd arm, opdat wij rijk zouden worden. U kwam tot ons, opdat wij tot U zouden komen. U werd mens als wij, om ons op te nemen tot deelname aan uw eeuwige leven. En dat alles uit uw vrije, onverdiende genade. Dat alles in uw beminde Zoon, onze Heer en Heiland Jezus Christus.

Wij zijn hier bijeen om vanwege dit mysterie en wonder U te aanbidden, U te prijzen, uw woord te verkondigen en te horen. We weten echter, dat we daarvoor de kracht niet hebben, tenzij Gij zelf ons vrijmaakt om ons hart en onze gedachten op U te richten. Daarom vragen wij U, kom zelf in ons midden. Wijs ons en baan voor ons de weg naar U door uw Heilige Geest, opdat we met onze eigen ogen het licht zien dat in de wereld gekomen is, om dan door ons leven inderdaad uw getuigen te zijn! Amen.

4.

Goede Vader door Jezus Christus, onze Heer! Maak goed wat wij mensen niet goed doen – ook deze dienst, die zo onvolmaakt is – ook de vele andere kerstvieringen die wij met verstand en onverstand tegemoet gaan! Gij kunt immers water uit de rots laten stromen, water in wijn veranderen en voor Abraham uit deze stenen kinderen verwekken – alles in de grote, onbegrijpelijke trouw die Gij uw volk gezworen en steeds opnieuw getoond hebt. Wij danken U, omdat die trouw in het evangelie ons tegenstraalt en omdat wij in alle omstandigheden ons daarop verlaten kunnen. Sta niet toe dat wij ons daartegen verzetten. Wek ons steeds weer op uit de slaap der onverschilligheid en uit de boze dromen van onze vrome en onvrome hartstochten en begeerten. Houd niet op ons steeds weer op uw wegen terug te voeren!

Verlos ons van het dwaze gedoe van de koude oorlog en de wederzijdse bedreigingen, waarmee de volken zich tegenwoordig in zo vreselijk gevaar begeven. Geef aan de regeringen en aan allen die verantwoordelijk zijn voor de openbare mening de nieuwe wijsheid, geduld en vastberadenheid die tegenwoordig nodig is, om op uw goede aarde allen recht te verschaffen en dat in stand te houden. Wij vragen U, dat in onze stad, in onze kerk, in onze universiteit, in onze scholen niet zonder uw licht gewerkt moge worden en dan ook niet zonder uw zegen, opdat alles gebeuren zal voor het welzijn der mensen en tot uw eer. Wij smeken U in het bizonder voor de velen voor wie het moeilijk is zich met Kerstmis te verheugen: voor de bekende en onbekende armen, voor de eenzame bejaarden, voor de zieken en gestoorden, voor de gevangenen: opdat het ook voor hen, ondanks al hun leed, toch een beetje licht wordt. Tenslotte willen wij aan uw goedheid aanbevelen onze nabestaanden, ver en nabij, en ook onszelf: strek uw genadige hand uit over ons leven en eenmaal over ons sterven. Heer, ontferm U over ons! Uw naam zij geprezen: nu en in alle eeuwigheid! Amen.

5.

Heer onze God! Gij wilt niet alleen in de hemel, maar ook bij ons op aarde wonen. Gij wilt niet alleen hoog en groot zijn, maar ook gering en klein, zoals wij -niet alleen heersen, maar ons dienen – niet alleen God in eeuwigheid zijn, maar ook voor ons als mens geboren worden, leven en sterven. In uw beminde Zoon, onze Heiland Jezus Christus hebt Gij ons niets minder dan Uzelf geschonken, opdat wij U helemaal zouden toebehoren. Dat geldt voor ons allen, ofschoon niemand van ons dat verdiend heeft. Wij kunnen slechts ons verwonderen, ons verheugen, dankbaar zijn, vasthouden aan hetgeen Gij met ons gedaan hebt. Wij smeken U, laat dat in dit uur waar worden onder ons en in ons allen! Doe ons eerlijk, open en gewillig bidden en zingen, spreken en luisteren, zodat we een echte kerstgemeente en met grote honger een echte avondmaalsgemeente worden! Amen.

6.

Heer onze God! Laat ons niet vertwijfelen, als we angstig zijn. Laat ons niet bitter worden, als we teleurgesteld zijn. Laat ons niet liggen, als we gevallen zijn. Laat ons niet omkomen, als we het niet meer zien en niet meer kunnen. Neen, laat ons dan uw nabijheid en uw liefde gewaar worden, die Gij beloofd hebt, juist aan hen die deemoedig en vermorzeld van hart zijn en die angst hebben voor uw woord. Voor alle mensen is uw geliefde Zoon gekomen, omdat we allemaal er zo voor staan. Juist daarom is Hij in een stal geboren en aan een kruis gestorven. Heer, maak ons allemaal wakker en houd ons wakker en houd dit inzicht en dit getuigenis in stand.

En nu denken we aan al de duisternis en het lijden van deze tijd – aan de vergissingen en misverstanden waarmee wij mensen elkaar plagen – aan de hardheid die zoveel mensen te verdragen hebben – aan al de grote gevaren waardoor de wereld bedreigd wordt, zonder dat ze weet wat ze ertegen doen moet. We denken aan de zieken en gestoorden, de armen, de ontheemden, de onderdrukten en mishandelden, aan de kinderen die geen of geen goede ouders hebben. En wij denken aan allen die geroepen zijn om te helpen, in zoverre mensen helpen kunnen: de regering van ons land en van andere landen, aan de rechters en ambtenaren, aan de onderwijzers en opvoeders, aan de mensen die boeken schrijven en de journalisten, aan de dokters en verpleegsters in de ziekenhuizen, aan de verkondigers van uw woord in de verschillende kerken en gemeenschappen, ver en nabij. Wij denken aan allen en vragen U, dat het licht van Kerstmis voor hen allen en voor ons helder moge stralen, helderder dan tot nu toe, zodat zij en wij erdoor geholpen worden. Dit alles in naam van de Heiland, in wie Gij ons reeds verhoord hebt en opnieuw verhoren wilt. Amen.

Pagina's: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20