Gebeden

 

 

 

 

 

UW GOED EN MANEND WOORD

1.

Vader in de hemel! Gij hebt de wereld en ons allen en ieder persoonlijk niet alleen gelaten. Toen wij van U afgevallen en verloren waren hebt Gij ons gezocht en gevonden, doordat Gij in uw beminde Zoon Jezus Christus verzoening geschonken, een weg geopend en ons hoop gegeven hebt. En nu hebt Gij deze zondag geschonken. Wij mogen nu als uw gemeente bij elkaar zijn, om U aan te roepen, uw woord aan te horen, U te prijzen. Let ook nu niet op onze zonden, maar op uw genade. Geef ons uw Geest, opdat wij U welgevallig zijn. Laat ons van harte tot U bidden en laat uw lof vol blijdschap klinken. Laat ons vooral bij hetgeen er gesproken en gehoord moet worden helemaal oprecht zijn, niets verwaarlozen van hetgeen Gij ons zeggen wilt. Dat alles door Jezus Christus, onze Heer. Amen.

2.

God, Vader, Zoon en Heilige Geest! Laat ons nu niet vaneen gaan zonder dat uw goed en streng woord ons begeleidt: ieder naar zijn plaats – naar zijn persoonlijke ervaringen, zorgen en verwachtingen – heel deze zondag lang en gedurende heel de komende week. Wees en blijf aanwezig en actief in dit huis, bij allen die hier wonen. Weer alle boze geesten af, die ons zo dikwijls de baas zijn. Houd het licht brandend, dat zo dikwijls in ons dreigt uit te blussen.

Hetzelfde vragen wij voor allen die hier en elders bijeengekomen zijn, en voor de wereld, die een moedig, blij en duidelijk christelijk getuigenis zo hard nodig heeft. Ook onze bloedverwanten bevelen wij speciaal aan uw trouw aan. Wij vragen U wijsheid te schenken aan de groten dezer aarde, die in opdracht van U voor recht en vrede moeten zorgen. Om nuchterheid voor degenen die dag aan dag in de kranten schrijven. Om liefde en standvastigheid voor alle ouders en onderwijzers. Om blijde verdraagzaamheid in alle gezinnen en huizen. Om open, broederlijke handen voor de armen en verlatenen. Om verlichting en geduld voor de zieken. Om hoop op het eeuwige leven voor de stervenden. En wij danken U, dat we dat alles bij U mogen aanbevelen, terwijl Gij veel beter weet dan wij wat we nodig hebben en wat het beste is voor uw zwakke kerk en voor de verwarde wereld. En Gij kunt en wilt helpen, veel beter dan wij begrijpen en vragen. Wij zijn in uw hand. Wij buigen ons onder uw uitspraak en wij roemen uw genade. Amen.

Pagina's: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20