Gebeden

OMDAT GIJ HET ZIJT

1.

Heer, onze God. Hier ziet Gij ons bijeen om uw woord te prediken en te horen, U aan te roepen en te prijzen, om U te smeken om datgene wat alleen voor ons en voor de wereld goed en heilzaam is. Maar hoe zal dat op de juiste wijze gebeuren? Gij weet wat voor lieden wij allen zijn, en wijzelf weten het ook. We kunnen het tenminste voor U niet ontkennen: ons hart dat verhard is, onze onreine gedachten, onze verkeerde begeerten en alles wat daaruit voortgekomen is en nog voortkomt – onze vergissingen en overtredingen – zoveel woorden en daden die U niet welgevallig zijn en waarmee we de vrede op aarde slechts verstoren kunnen. Wie zijn wij, dat we in dit uur U zouden kunnen dienen en elkaar werkelijk helpen? Daartoe is het nodig dat Gij zelf in ons midden komt en meewerkt. Wij vertrouwen enkel op uw belofte van genade en barmhartigheid: dat Jezus Christus, uw beminde Zoon, gekomen is om ons een blijde boodschap te brengen, om ons gevangenen bevrijding te verkondigen en ons blinden het gezicht. Hij kwam ons zondaren verlossen. Aan die belofte houden wij ook vast in dit uur. Gij kunt wat wij niet kunnen. Zo wilt Gij het ook. Wij geloven en vertrouwen dat Ge het ook zult doen, niet omdat wij goed en sterk zijn, maar omdat Gij het zijt. Amen.

2.

Goede hemelse Vader! Wij danken U. Laat dat waar zijn en blijken in ons hart, in ons spreken en handelen: dat wij U prijzen en U dag aan dag gehoorzamen. Zo ook vandaag, en in de kracht van uw Heilige Geest ook morgen en overmorgen. Verdraag ons en draag ons verder: ieder van ons. Dat hebben we allemaal nodig, ieder op zijn manier. Wees en blijf voor ons, voor allen die in dit huis zijn en voor onze familieleden, ver en nabij, steeds de God die ons helpt.

Wees en blijf ook steeds zo aanwezig boven en in de verwarrende en verwarde, kwellende en gekwelde wereld van het menselijk doen en laten. Zeg en toon allen, dat ze voor U niet verloren zijn, maar dat ze U ook niet ontlopen kunnen. Laat overal zien, dat Gij de Heer van de vromen en van de goddelozen bent, van de verstandigen en de dwazen, van de gezonden en de zieken. Toon U ook de Heer van onze arme kerken, van de protestantse en de katholieke, en van alle andere kerken. Toon U de Heer van goede en slechte regeringen, van de welgevoede en de ondervoede volken. Toon U de Heer vooral van de mensen, die zoveel goeds en die zo weinig goeds menen te moeten schrijven en spreken. Toon U ons aller Beschermheer voor wie we op de dag des oordeels en ook nu reeds rekenschap moeten afleggen.

Grote, heilige en barmhartige God, wij zien verlangend uit naar uw laatste openbaring, waarbij het voor aller ogen duidelijk zal worden, dat heel de geschapen wereld en haar geschiedenis, dat alle mensen en hun levensgeschiedenis in uw goede hand zijn, zoals ze dat nu zijn en zijn zullen. Wij danken U ook, dat we op die openbaring ons verheugen mogen. Dat alles in de naam van Jezus Christus, in wie Gij ons mensen vanaf alle eeuwigheid bemind, gekozen en geroepen hebt. Amen.

Pagina's: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20