Gebeden

 

 

 

 

 

BIJ ONS WERK

1.

Goede hemelse Vader! Wij danken U, omdat het vandaag zondag is. Gij staat ons toe, uit te rusten van ons werk, omdat Ge met ons spreken wilt en uw werk aan ons doen. Gij hebt ons hier bijeengebracht door uw levend woord, onze Heer Jezus Christus. Blijf dan ook bij ons en trek ons in uw Geest naar uw Zoon, opdat Hij ons in diezelfde Geest naar U toe trekke. Wij kunnen onszelf niet opbouwen tot uw gemeente. Dat kunt Gij alleen. Zegen daarom ons menselijk pogen, bidden en zingen, ons spreken en horen. Regeer in ons midden. Amen.

2.

Heer, onze God! Gij hebt ons gezegd dat we blij mogen zijn bij onze arbeid, omdat Gij alles goed gemaakt hebt, omdat Gij al onze zonden vergeeft, omdat Gij op de dag der dagen ons wilt kronen met genade en barmhartigheid. Laat ons dan leven volgens dit uw woord. Andere troost hebben we niet. Uw woord is onze eeuwige troost. Leer ons, dat die troost voldoende voor ons is.

Wij smeken U, blijf bij uw kerk, hier en overal ter wereld. Wij bidden U speciaal voor de kerk die lijdt onder verzoeking, vervolging en onderdrukking. En voor uw volk Israël, dat lijdt over heel de wereld. Wij bidden U voor het bestuur van ons land en van onze stad en voor alle regeringen over heel de wereld, dat Ge hun verstandige, geduldige en moedige gedachten ingeeft, opdat recht en vrede, vrijheid en trouw in de wereld wederkeren.

Wij bidden U voor onze universiteit, voor de professoren en studenten. U vrezen is het begin der wijsheid. Doof het licht niet uit dat Gij eens hier hebt willen ontsteken en zo lang brandend gehouden hebt, niet om onze verdiensten, maar uit loutere barmhartigheid. Het oude is immers voorbijgegaan, alles is nieuw geworden. Dat is waar en het is ook waar voor ons, dat Gij in Jezus Christus ons aller Heiland bent. Maar dat kunt Gij alleen ons goed inscherpen en tonen. Zeg en toon ons dat dan, ons en allen die op deze zondagmorgen met ons bidden. Zij bidden ook voor ons. En wij doen het voor hen. Verhoor hen en ons! Amen.

3.

Heer onze God! Gij ziet en hoort ons. Gij kent ons en ieder afzonderlijk beter dan wij onszelf kennen. Gij bemint ons, hoewel we dat geenszins verdiend hebben. Gij hebt ons geholpen en Gij helpt ons steeds weer, daar we steeds opnieuw alles dreigen te bederven, daar we menen dat we onszelf kunnen helpen. Gij zij t rechter, maar ook Heiland van heel de arme verwarde mensheid. Daarvoor danken wij U. Daarvoor prijzen wij U. En wij verheugen ons erop, dat we eenmaal op de grote dag zullen mogen aanschouwen, wat we nu reeds mogen geloven als Gij ons daartoe vrijmaakt.

Maak ons daartoe vrij. Geef ons het juiste, oprechte, krachtige geloof in U, in uw waarheid. Geef dat geloof aan velen, aan alle mensen. Geef het aan alle volken en regeringen, aan rijken en armen, gezonden en zieken, gevangenen en hen die zich als vrij beschouwen, aan ouden en jongen, aan blijden en treurigen, aan zwaarmoedigen en lichtzinnigen. Er is niemand die geen geloof nodig heeft en er is niemand die niet de belofte heeft gekregen dat ook hij geloven mag. Zeg het aan alle mensen, zeg het ook ons, dat Gij hun en onze genadige God en Vader bent. Dat vragen wij U in naam van onze Heer Jezus Christus. Amen.

Pagina's: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20