Gebeden

OM UW GESCHENK TE ONTVANGEN Advent

1.

Heer, ook dit jaar laat Gij ons het licht, de feestelijkheid van Kerstmis tegemoet gaan, dat ons het grootste wat er bestaat voor ogen stelt: uw liefde, waarmee Gij de wereld zozeer hebt liefgehad dat Ge uw enige Zoon hebt gegeven opdat wij allen in Hem mogen geloven en derhalve niet verloren gaan, maar eeuwig leven bezitten.

Wat hebben we U aan te bieden en te schenken? Zoveel duisternis, in onze menselijke verhoudingen en in ons eigen binnenste! Zoveel verwarde gedachten, zoveel kilte en eigenzinnigheid, zoveel lichtzinnigheid en haat! Zoveel waarover Gij U niet verheugen kunt, dat ons van elkaar scheidt en dat ons beslist niet verder helpt! Zoveel dat lijnrecht ingaat tegen de kerstboodschap! Wat zult Gij met zulke kerstgeschenken aanvangen? En wat met mensen zoals wij zonder uitzondering zijn? Maar juist dat alles wilt Ge met Kerstmis van ons aannemen – dat hele zootje, en onszelf zoals we zijn. En in ruil daarvoor wilt Ge ons Jezus, onze Verlosser schenken, en in Hem een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, een nieuw hart, een nieuw verlangen, nieuwe duidelijkheid, nieuwe hoop voor ons en alle mensen. Wees Gij zelf onder ons, nu we ons op deze laatste zondag vóór het feest nog eens gezamenlijk willen voorbereiden om Hem als uw geschenk te ontvangen. Zorg ervoor dat hier op juiste wijze gesproken wordt, geluisterd en gebeden: in echt dankbare verwondering over datgene wat Gij met ons allen van plan zijt, over ons allen reeds besloten hebt, voor ons allen reeds gedaan hebt. Amen.

2.

Heer, onze God en Vader, schenk aan velen, aan allen, dus ook aan ons, dat we zó Kerstmis mogen vieren dat we met grote dankbaarheid, met diepe ootmoed, blij en vol vertrouwen tot Hem naderen die Gij ons gezonden hebt en in wie Gijzelf tot ons gekomen zijt. Ruim in ons alles op wat onmogelijk geworden is als het uur slaat, al wat niet meer onze zaak kan zijn, wat wegvallen mag, moet en zal, doordat uw beminde Zoon, onze Heer en Heiland, bij ons zijn intocht houdt en orde schept.

Ontferm U ook over al degenen die U of uw Rijk nog niet kennen, die misschien ooit alles geweten hebben, maar het nu vergeten zijn; over allen die het verkeerd begrepen hebben of zelfs verloochend. Ontferm U over de mensheid, die op dit ogenblik weer zo erg geplaagd en bedreigd wordt, die door zoveel onverstand geteisterd wordt. Verlicht het verstand van hen die in Oost en West aan de macht zijn en die geen van allen een uitweg schijnen te weten. Geef de regeringen en de volksvertegenwoordigers, de rechters, leraren en ambtenaren, geef de journalisten in ons vaderland het inzicht en de nuchterheid die ze voor hun verantwoordelijk beroep nodig hebben. Leg zelf bij degenen die in deze kersttijd moeten preken juiste, nodige en nuttige woorden in de mond. En open ook de oren en harten van hen die ze horen. Troost en bemoedig hen die in een ziekenhuis verblijven en die ziek zijn naar lichaam en ziel. Troost en bemoedig ook de gevangenen, allen die bedroefd, verlaten en vertwijfeld zijn. Help hen met datgene wat hen en ons allemaal alleen echt kan helpen: met de duidelijkheid van uw woord, met het stille werk van uw Heilige Geest.

Wij danken U, omdat we weten dat we niet tevergeefs tot U bidden en nooit tevergeefs tot U zullen bidden. Wij danken U, dat Ge uw licht hebt doen opgaan, dat

het schijnt in de duisternis en dat de duisternis het niet zal overweldigen. Wij danken U dat Gij onze God zijt en dat wij uw volk mogen zijn. Amen

Pagina's: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20