Gebeden

PASSIE

1.

Heer, God, onze Vader! Wij danken U, omdat wij hier gezamenlijk U mogen aanroepen en naar U luisteren. Voor U zijn we allen gelijk. Gij kent het leven, de gedachten, de wegen en het hart van ieder van ons tot in het kleinste en verborgenste toe. Voor uw ogen is er geen rechtvaardige, niet één. Maar Gij hebt ook geen enkele van ons vergeten, verworpen of verdoemd. Veeleer bemint Ge ieder van ons en weet Ge wat ieder nodig heeft en Gij wilt en zult het hem geven. Gij ziet slechts lege handen die wij naar U uitstrekken, opdat Ge ze zult vullen, niet spaarzaam, maar rijkelijk. Vanwege het lijden en sterven van Jezus, uw beminde Zoon, zijt Ge immers bovenmate genadig en hulpvaardig. Hij heeft onze plaats ingenomen en in Hem hebt Gij onze duisternis en onze ellende op U genomen. Gij hebt ons vrij gemaakt om als uw kinderen in het licht te komen en blij te zijn.

In zijn naam vragen wij U ieder van ons iets van uw goede, heilige Geest te schenken, opdat we in dit uur U, onszelf en elkaar wat beter begrijpen en dat we daardoor gesterkt en bemoedigd, een stap voorwaarts komen op de weg waarop Gij ons, of we het weten of niet, hebt geplaatst, toen Jezus op het kruis zijn hoofd boog en stierf: uw besluit vanaf alle eeuwigheid. Amen.

2.

Heer onze God! Wij prijzen en danken U, omdat Gij uit onbegrijpelijke barmhartigheid in uw beminde Zoon U zo diep hebt willen vernederen om onzentwil, om ons zo hoog te verheffen omwille van Uzelf. Wij prijzen en danken U voor dit geweldig raadsbesluit over uw volk Israël en over de heidenvolken, uit welke Gij onze vaderen geroepen hebt. Wij prijzen en danken U, dat Gij ons zo gekozen en geroepen hebt, en omdat Gij ook de God der verworpenen en niet-geroepenen zij t en niet ophoudt ons allen vaderlijk en oprecht aan te nemen. Laat ons niet moede worden U in al deze geheimen te erkennen en aanbidden en zo gelovig het woord te begrijpen waardoor Gij uw eer wilt grootmaken en ons in de eeuwige zaligheid en reeds in dit leven vrede en vreugde wilt schenken.

Wij bidden voor uw kerk hier en in alle landen: voor de slapende kerk, opdat ze wakker moge worden – voor de vervolgde kerk, dat ze zich met vreugde en zekerheid voor uw zaak moge inzetten – voor de getuigende kerk, dat ze niet voor zichzelf, maar voor uw roem moge leven.

Wij bidden voor alle leiders en overheden in heel de wereld: voor de goede, opdat Gij ze in het goede bevestigt, voor de slechte, opdat Gij hun hart verandert of aan hun macht een einde maakt naar uw welgevallen, voor allen, opdat Gij hun toont dat Gij degene zij t wiens dienaren ze zijn en blijven moeten. Wij smeken U aan alle tirannie en wanorde een einde te maken en aan alle onderdrukte volken en personen recht te verschaffen.

Wij bidden voor de armen, de zieken, de hulpelozen, de bedroefden, voor allen die lijden terwijl Gij alleen dat weet. Troost hen door Uzelf en door de hoop op uw rijk. Amen.

Pagina's: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20