Gebeden

 

 

 

 

 

LAAT HET DAG WORDEN

1.

Heilige en barmhartige God! Hoe groot is uw goedheid, dat Ge ons deze dag laat beleven en ons hier samenroept, om U aan te roepen en een troostend en vermanend woord te horen.

Wat zijn wij mensen als we voor U staan? Hoeveel inbeelding, hardvochtigheid en leugen is er in onze gedachten, woorden en daden! En daarom hier en in heel de wereld hoeveel misstanden en verwarring, leed en nood.

Maar toch staat uw vaderlijk hart voor ons open en blijft uw hand sterk om ons vast te houden, te leiden en te bevrijden. Gij vergeet of verstoot niemand van ons. Gij zij t ons allen nabij. Gij roept tot ons allen. Laat ons dat ook vandaag merken. Zorg Gijzelf dat ons bidden, zingen, preken en luisteren niet tevergeefs zij. Laat het U tot eer en ons tot opwekking, verlichting en stichting strekken, om Jezus Christus wil. Amen.

2.

Heer, onze God! Dat is uw grote, onbegrijpelijke heerlijkheid, dat wij U zo mogen aanroepen: Heer, onze God, onze Vader, onze Heiland – dat Gij ons allen kent en bemint en door ons allen gekend en bemind wilt worden – dat al onze wegen door U gezien en geleid worden – dat wij allen van U afkomstig zijn en naar U toe mogen gaan.

En nu stallen we alles voor U uit: onze zorgen, opdat Gij voor ons zorgen zult – onze angst, opdat Gij die angst doet wijken – onze hoop en onze wensen, opdat niet onze, maar uw wil geschiede – onze zonden, opdat Gij ze vergeven zult – onze gedachten en begeerten, opdat Gij ze reinigen zult – ons hele leven in deze tijd, opdat Gij het bij de opstanding van alle vlees naar het eeuwige leven voert. Wij bevelen bij U aan, alle mensen in dit huis, alle gevangenen op de hele wereld. Zegen onze bloedverwanten thuis. Zegen alle armen, zieken, vreesachtigen en bedroefden. Verlicht de gedachten en bestuur de daden van hen die ons en alle landen regeren en verantwoordelijk zijn voor recht, orde en vrede. Laat het dag worden – door Jezus Christus, onze Heer. Amen.

Pagina's: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20