Gebeden

 

 

 

 

 

BIJ EEN GRAF

1.

Heer onze God! Gij geeft ons mensen het leven en Gij neemt het weer terug, verbergt het voor een tijd in het geheim van de dood, om het eenmaal vernieuwd en gereinigd aan het licht te brengen als ons eeuwig leven. Zie op ons neer en hoor ons, nu wij hier bijeen zijn, omdat onze broeder en vriend van ons is heengegaan. Neem onze angst en onze droefheid op in uw vrede. Neem al onze gedachten over de gestorvene en over onszelf op in het inzicht dat Gij het goed voor hebt met hem en ons. Leer ons bedenken, dat ook wij sterven moeten en laat ons tot die tijd dankbaar leven in de hoop die nooit vergeefs blijkt. Dit alles vragen we in de naam van Jezus Christus, onze Heer. Amen.

Met uw vonnis, almachtige God, staan of vallen we. Geef ons, dat we onze zwakheid en onmacht erkennen en we steeds bedenken, dat Gij onze kracht en sterkte bent. Help ons om alle vertrouwen op onszelf en op de goederen dezer wereld te laten varen. Leer ons bij U onze toevlucht te zoeken en ons tegenwoordig leven en ons eeuwig heil getroost in uw handen te leggen, opdat we steeds uw eigendom zijn en U de eer geven. Help ons om in U alleen onze rust te vinden en uit uw welgevallen te leven.

Van U komt de aanvang en de voleinding van ons heil. Zorg daarom, o God, dat we ons met vrees en beven aan U onderwerpen en uw roepstem volgen. Zorg, dat we U steeds aanroepen en al onze zorgen U voorleggen, totdat we eindelijk alle gevaren achter ons hebben en de eeuwige vreugde bereiken, die voor ons verworven is door het lijden, sterven en opstanding van uw eniggeboren Zoon. Amen. (Naar Calvijn)

Pagina's: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20