Gebeden

 

 

 

 

 

UW VOLK – UW GEMEENTE Drievuldigheidszondag

1.

Heer, Gij grote, heilige en barmhartige God. Gij hebt de hele wereld geschapen, U behoort ze toe, aan uw goede wil is ze onderworpen. En zo zijn alle mensen, zo zijn ook wij, uw eigendom, door U uitgekozen om U eer te brengen, om onze tijd en onze krachten zinvol te gebruiken en als uw kinderen eendrachtig bij elkaar te zijn. Om dit te herdenken zijn wij op deze zondagmorgen hier bijeengekomen. We weten en bedenken dat er in ons veel tegenspraak en tegenstand, veel domheid, losbandigheid en betweterij aanwezig is. Vergeef ons, straf ons niet naar we verdiend hebben. Doorbreek Gij-zelf de muren die ons van U en van elkaar scheiden. Doe dat ook in dit uur. Zorg dat er nu niets verkeerd begrepen wordt. Hoor ons armzalig bidden en zingen genadig aan. Zeer zeker maken wij fouten, die uw engelen verbeteren moeten. Maar wees toch genadig in ons midden. En wees zo aanwezig op alle plaatsen waar uw volk op deze zondag bijeenkomt. Daarom smeken wij, nu we U aanroepen in de naam van onze Heer Jezus Christus, uw beminde Zoon, en met de woorden die Hij ons geleerd heeft: Onze Vader . . . Amen.

2.

Heer, onze God! Goede Vader! Het is nodig dat wij dankbaarder worden voor alles, beter inzien en met groter vreugde gebruik maken van alles wat Gij in uw grote liefde over ons besloten hebt en in Jezus Christus voor ons gedaan hebt. Help ons alle angst, waar al het slechts steeds weer uit voortkomt, te laten varen, omdat uw Heilige Geest daartegen neen zegt, omdat wij door Hem vrij zijn U te prijzen en elkaar zonder argwaan te beminnen.

Wij denken nu voor uw aangezicht ook aan al degenen die het hoe dan ook moeilijk hebben. Wij bidden voor de christelijke gemeenten, bij ons en vooral in verre landen, waar ze omwille van hun en ons geloof moeten lijden en strijden. Wij bidden voor ons volk en onze regering. Maar ook voor de andere volken, vooral de oorlogvoerende landen en hun leiders, die zoveel verantwoordelijkheid dragen. Wij bidden voor de heidenen, die op uw woord wachten, en voor uw volk Israël, dat het ook zijn koning moge erkennen. Uw Heilige Geest is machtiger dan alle boze geesten. In uw Heilige Geest is alles reeds goed bedacht en wel geordend wat ons door onheilvolle verwarring en gebrekkigheid nu nog het hart bezwaart. Amen.

3.

God onze Vader en Heer! Wij zijn hier voor uw aangezicht bijeen, uw volk, uw gemeente. We weten wel dat we een volk zijn dat U weinig tot eer strekt, een gemeente die Gij terecht het verwijt kunt maken dat ze steeds weer, in haar geheel en in haar afzonderlijke leden, van U afgeweken is. Maar in uw grote barmhartigheid hebt Gij ons geroepen en wij zijn gekomen om U te aanbidden, U te danken, U te prijzen, zo goed en zo slecht als we kunnen. Wees daarom bij ons in dit uur. Neem al het valse, verkeerde en gevaarlijke, alle verstrooidheid, misverstand weg uit ons hart en al het vervelende uit ons spreken en de verveling bij ons luisteren. Open onze mond en onze oren, verlicht en verkwik ons, zodat we geen nutteloze sprekers en hoorders zijn. Laat ons in Jezus Christus, die Gij gezonden hebt, doeners van het woord zijn en zodoende mensen van uw welbehagen. Amen.

4.

Heer onze God! Wij komen nog eenmaal voor U met de hartelijke bede ons aan te nemen, ons dus geen rust te laten totdat wij er in toestemmen in U tot rust te komen. Strijd tegen ons en voor ons, totdat uw vrede in ons hart, in ons denken en spreken, in ons doen en laten onder elkaar de overhand krijgt en tot zijn recht komt. Zonder U kunnen we niets, met U en in uw dienst kunnen we alles.

Wees overal in dit huis aanwezig en doe uw invloed voelen, evenals in heel deze stad, bij alle inwoners, en vandaag vooral daar waar uw gemeente bijeenkomt. Sta alle zieken en stervenden bij, alle armen en onderdrukten en allen die dwalen. Sta ook hen bij die ons en andere volken, de grote volken regeren, de openbare mening beheersen en de machtsmiddelen in handen hebben. Moge vanuit U veel liefde optreden tegen de haat, veel verstand tegen het onverstand, en niet slechts een paar druppels, maar een hele stroom van recht tegen het vele onrecht! Maar Gij weet beter dan wij wat er met ons en wat er in de wereld U ter ere gebeuren moet. Daarom leggen we alles in uw handen. Zo willen we, ieder op zijn plaats en op zijn manier vol vertrouwen, stil en vast op U hopen. Amen.

5.

Heer, onze God, Gij wilt dat de mensen, en zo ook wij in dit huis, uw troostend en vermanend woord horen, U aanroepen en U prijzen. Vanwege uw vriendelijkheid, die wij niet verdiend hebben, wilt Gij dat zo. Want wat zijn wij voor uw aangezicht en wat nut zijn we voor U? Maar Gij hebt ons geroepen en wij hebben uw roepen gehoord. En wij zijn bijeengekomen: uw schepselen, met al onze zwakheid, onze duisternis en eigenzinnigheid. Wij zijn uw kinderen die Gij bemint, ook al beminnen wij U nauwelijks, of zeker niet zoals het hoort. Wij zijn uw gemeente, die hier zoals overal in de wereld, een wonderlijke groep is, waarbij Gij echter toch aanwezig wilt zijn, waarmee Gij toch nog iets bereiken wilt. En nu wachten we, helemaal op U aangewezen: op uw goede Heilige Geest en op zijn gaven. Maak Gij nu dit uur vol licht, U welgevallig en voor ons heilzaam en vruchtbaar. Zorg Gij, dat ons menselijk bidden, spreken en zingen krachtig en waarachtig zij, recht uit ons hart kome en ons weer ter harte ga. Wees Gij nu onze leermeester, een krachtige, goede heerser over alles wat in dit uur in ieder van ons omgaat.

In de naam van uw beminde Zoon, in wie Gij ons uw vrije genade getoond hebt, bidden wij tot U zoals Hij ons voorgebeden heeft: Onze Vader … Amen.

6.

Goede Vader in Jezus Christus, uw Zoon, onze broeder en Heer! Gij hebt ons hier bijeengebracht. Blijf bij ons. Ga met ieder van ons mee naar zijn plaats, als we nu weer uit elkaar gaan. Laat niemand van ons los. Laat niemand van ons wegzinken, zichzelf helemaal verliezen. En vooral: laat het niet gebeuren dat iemand van ons U vergeet, U niet gedenkt. Verlicht, troost en sterk ook onze bloedverwanten ver en nabij – onze vrienden en niet minder onze vijanden.

Wij willen ook voor U brengen de ons bekende en onbekende zorgen, noden en behoeften van alle mensen: die van de christelijke gemeente hier en van die in andere landen. Die van de verantwoordelijke adviseurs, van hen die overleggen, regeren en besluiten in Oost en West. Die van alle mensen die onderdrukt en vernederd worden. Die van alle armen, zieken, verkommerden, moedelozen en verwarden. Die van heel de wereld, die verlangt naar recht, vrijheid en vrede. Laat velen, allen en ook ons ervaren dat ze in uw almachtige genade zijn, die tenslotte een eind zal maken aan onrecht en ellende, om een nieuwe hemel en een nieuwe aarde te scheppen, waar gerechtigheid wonen zal.

Ere zij U, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest: zoals Gij waart in den beginne, nu zij t en zult zijn, nu en in eeuwigheid! Amen.

Pagina's: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20