Gebeden

 

 

 

 

 

EINDE VAN HET JAAR

1.

Heer onze God! Onze jaren komen en gaan. En wij zelf leven en sterven. Gij echter zij t en blijft. Uw heerschappij en uw trouw, uw rechtvaardigheid en barmhartigheid hebben geen begin en geen einde. En zo zijt Gij de oorsprong en het doel van ons leven. Zo zijt Gij de rechter van onze gedachten, woorden en daden. Het spijt ons, dat we ook vandaag slechts bekennen moeten dat we tot op dit uur zo dikwijls en steeds opnieuw U vergeten, verloochend en beledigd hebben. Maar ook vandaag verblijdt en troost ons uw woord, waardoor Ge te kennen geeft dat Ge onze Vader bent, omdat uw beminde Zoon, Jezus Christus, voor ons mens geworden, gestorven en verrezen is en onze broeder is.

Wij danken U, omdat we deze blijde boodschap nu, op de laatste zondag van het jaar, nog eenmaal verkondigen en horen mogen. Maak Gij ons daartoe vrij, om het op de juiste manier te zeggen en te beluisteren, zodat dit uur U tot eer strekt en ons allen tot vrede en heil moge strekken. Amen.

2.

Heer, onze Vader! Gij zegt ons vandaag zoals gisteren en zult het morgen weer zeggen zoals vandaag: Dat Ge ons steeds liefhebt en ons daarom uit louter goedheid naar U toe getrokken hebt.

Wij horen U, maar zorg Gij ervoor dat we U goed horen! Wij geloven, maar help ons in ons ongeloof. Wij zouden U willen gehoorzamen, maar maak een eind aan alles in ons dat te week of te hard is, zodat we U werkelijk en op de juiste manier gehoorzamen. Wij vertrouwen op U, maar verjaag Gij alle spoken uit ons hart en ons hoofd, zodat we U geheel en met vreugde gehoorzamen. Wij nemen onze toevlucht bij U, maar laat ons inderdaad alles achterlaten wat achterblijven moet en laat ons in blij vertrouwen naar de toekomst kijken en voorwaarts gaan!

Help daartoe allen die in dit huis zijn – ook alle verdwaalden, bedroefden, verbitterden, vertwijfelden in deze stad en in heel de wereld – ook alle gevangenen -ook de zieken in ziekenhuizen en krankzinnigengestichten – ook degenen die in de politiek het woord voeren en macht uitoefenen – ook degenen die roepen om brood, recht en vrijheid, en de volken die daarvoor verstandig of onverstandig strijden – ook de leraren en opvoeders en de jeugd die hun is toevertrouwd – ook de kerken van elke leer en richting: dat ze het licht van uw woord mogen zien en verbreiden.

We zien, veraf en nabij, zoveel dat ons treurig en moedeloos, of ook toornig of onverschillig dreigt te maken. Maar bij U is volkomen orde, vrede, vrijheid en vreugde. Gij waart onze hoop in het voorbije jaar en zult dat ook zijn in het komende jaar. Wij verheffen ons hart -neen, verhef Gij ons hart naar U! Gij zijt de Vader, de Zoon en de Heilige Geest! U zij de eer, zoals gisteren, zo ook vandaag, zoals vandaag zo ook morgen en in alle eeuwigheid. Amen.

3.

Heer, God van hemel en aarde! We zijn hier weer bijeen, de laatste keer in dit jaar, dat ten einde loopt. We komen horen wat Gij ons gezegd hebt en steeds weer zegt. Wij komen U loven en prijzen, zo goed en zo slecht als we dat kunnen. Wij komen U gezamenlijk vragen: Geef ons wat Gij alleen geven kunt. Wij hebben vergiffenis nodig voor zo ontzettend veel dingen die we ook dit jaar weer verkeerd gedaan hebben. Wij hebben licht nodig in de grote duisternis die ook in deze uren weer om ons en in ons is. Wij hebben nieuwe kracht en nieuwe moed nodig om vooruit te komen van waar we nu zijn, naar het doel dat Gij ons voor ogen gesteld hebt. We hebben veel meer geloof nodig in uw beloften, veel meer hoop op uw helpende genade, veel meer liefde voor U en voor onze medemensen. Dit zijn onze nieuwjaarswensen, die Gij alleen vervullen kunt.

Wees dan in dit uur nog eenmaal onder ons! Toon nog eens, dat voor ons allen en voor ieder van ons geldt, dat Ge niet ver van ons bent, maar heel nabij, dat Ge onze gebeden wilt en zult verhoren: veel beter dan wijzelf het willen en bedoelen. En wees ook voor de vele anderen, die zonder U ook geen raad weten, de trouwe God, die Gij voor heel de wereld steeds waart, nu zij t en immer zijn zult. Amen.

4.

Heer, onze goede God! Wij danken U, omdat Ge blijft zoals Ge zijt en uw jaren geen einde nemen – omdat Ge dit ook ons wilt schenken en ons schenkt, nl. te blijven – omdat uw woord blijft, waarin voor ons uw hart opengaat en tot ons hart spreekt. Schenk ons de vrijheid om daaraan vast te houden, terwijl alles vergaat. En laat ons in deze vrijheid heden de laatste schreden zetten in het oude jaar, en morgen de eerste schreden in het nieuwe. En laat ons dan zo verder alle schreden zetten in de komende tijd die ons nog beschoren is, misschien nog lang, misschien slechts kort. Wek en verlicht tot diezelfde vrijheid steeds meer andere mensen: oude en jonge, grote en kleine, verstandige en domme – opdat ook zij mogen getuigen van hetgeen blijft in eeuwigheid. Laat een beetje, of wellicht een keer veel morgenglans van de eeuwigheid doordringen in de gevangenissen van alle landen, in de klinieken en scholen, in de raadszalen en redactiebureaus, overal waar mensen lijden en werken, praten en besluiten, en waar ze zo licht vergeten, dat Gij aan het hoofd staat en dat ze bij U rekenschap zullen moeten afleggen. Laat die morgenglans ook binnendringen in de harten van onze bloedverwanten thuis en van de vele bekende en onbekende armen, verlatenen, verwarden, hongerenden, zieken en stervenden! Laat die glans ook niet ontbreken als eenmaal ons uur slaat! Grote God, U loven wij. Op U alleen hopen wij, laat ons niet verloren gaan. Amen.

Pagina's: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20