De apostolische geloofsbelijdenis

WOORD VOORAF

Wat hier wordt aangeboden is een vertaling van de zestien voor­drachten die Prof. Dr. Karl Barth uit Bonn, te Utrecht gehouden heeft, op uitnoodiging van de theologische faculteitsvereeniging ter plaatse. Omdat deze vertaling op sommige punten zeer vrij is, wordt in den titel gesproken van een bewerking.

In deze voordrachten werden de “Hauptprobleme der Dogmatik” be­handeld “im Anschlusz an das Symbolum Apostolicum”.

Van de in het eerste prospectus aangekondigde “Inleiding” heeft de vertaler tenslotte àfgezien. Voor algemeene oriënteering aangaande Prof. Barth’s leven en werken, over de invloeden, die hij onderging en de werkingen, die van hem zijn uitgegaan, alsmede over theolo­gische “Ansätze” in het nederlandsche kerkelijke leven der vorige eeuw, die verwant zijn aan of evenwijdig gaan met Prof. Barth’s be­doelingen, kan men het bekende boek van Prof. Haitjema nog steeds met vrucht gebruiken. Mij zweefde iets anders voor, namelijk: te ont­wikkelen hoe de invloed van Barth in Nederland dwars door alle richtingen is heengegaan en wat het, menschelijkerwijs gesproken, onherroepelijke daarin is. Ik zou dat in dezen trant niet kunnen doen zonder ingrijpende polemiek met de vigeerende richtingen en met leidende figuren in het theologisch leven ten onzent. Prof. Barth meende – mij dunkt, nu achteraf, terecht – dat daarmee de uitgave van deze voordrachten niet mocht worden belast en dat men een dergelijk ondernemen alleen in een apart boek tot onbelemmerde en vormkrachtige uitvoering zou kunnen brengen.

Wij volstaan daarom met eenigszins uitvoerig rekenschap te geven aangaande het ontstaan dezer voordrachten en aangaande de ge­zichtspunten, die bij de vertaling en bewerking, leidend zijn geweest. De aanteekeningen achter in het boek bedoelen enkel op bescheiden voet nadere toelichting te geven.

Wij hopen, dat ondanks het tempo waarin gewerkt moest worden (voor de “aanteekeningen” waren ternauwernood drie weken beschik­baar), het resultaat niet tezeer zal teleurstellen.

K. H.M.

20 April 1935.

 

Pagina's: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19