De brief aan de Romeinen, kort verklaard

Ten geleide

Het is wel bekend dat Karl Barth na de Eerste Wereldoorlog met zijn commentaar op de Brief aan de Romeinen een explosie veroorzaakt heeft in de theologie en dat hij in later jaren in de vele delen van zijn dogmatiek gepoogd heeft de leer van de christelijke kerk nieuw onder woorden te brengen. Minder bekend is dat hij in de winter van 1940-41 voor de volkshogeschool in Bazel- dus voor een breed, niet theologisch geschoold publiek – colleges over de Brief aan de Romeinen gegeven heeft.

Wie de tekst van deze colleges leest ziet dat Barth zich, zonder enig vertoon van geleerdheid, zoveel mogelijk openstelt voor wat Paulus te zeggen heeft, dat hij één en al oor is, en dat hij wat hij van Paulus gehoord heeft zo zorgvuldig mogelijk onder woorden brengt.

Bij de vertaling van de tekst van deze colleges ben ik dan ook weer diep onder de indruk geraakt van Barths vermogen om eerst te luisteren en dan te spreken. Gemakkelijk was het werk aan deze vertaling niet! Barth schrijft vaak lange, door tussenzinnen onderbroken zinnen, zodat je aan het eind van een zin al gauw de draad kwijt bent. En ik wilde een vertaling in goed leesbaar Nederlands! Ik heb dus nogal eens ingegrepen in Barths zinsbouw. De heer Jan Wagner van Uitgeverij Kok heeft me gesteund en geholpen bij mijn poging Barth in goed leesbaar Nederlands te vertalen en daar ben ik hem dankbaar voor.

Voor de weergave van Barths bijbelcitaten heb ik gebruik gemaakt van de Nieuwe Vertaling van 1951, die immers in ons land de meest gangbare is. Alleen wanneer Barth ver afweek van de Nieuwe Vertaling heb ik zijn citaten zo weergegeven als hij ze geeft.

A.A. Spijkerboer

 

Pagina's: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14