Ga toch niet aan Uw knecht voorbij

 

 

 

 

 

De Heere zag Abel en zijn offer aan; maar Kaïn en zijn offer zag Hij niet aan. Genesis 4 : 4-5.

Naar onze meening zou er tusschen het offer van Abel, waarvan we niets goeds, en het offer van Kaïn, waarvan we niets kwaads weten, voor God geen verschil moeten bestaan. Naar onze meening zou Jezus Christus één van de vele groote leeraars en leiders der menschheid moeten genoemd worden, tusschen wie men kiezen kan, maar meer niet. Naar onze meening zou er geen aanleiding bestaan om onder al het vele, dat de mensch doen kan, waarin een mensch gelooven kan, nu juist van het geloof in Jezus Christus alle heil te verwachten. Het zou ons toch best goed kunnen gaan met al ónze meeningen! Maar…. het gaat ons met dat alles nu eenmaal niet goed! De wereld van onze meeningen is de wereld, waarin de een tegen den ander opstaat en toch ook weer niemand vrede vindt; de wereld, waarin geen waarheid en geen vrede is; de wereld in „schaduw des doods.” Maar Christus is opgestaan. Hij is waarlijk opgestaan! Dat is niet onze meening of die van een of ander mensch; dat is de genadige gedachte Gods. Gods inzicht richt zich niet naar onze meeningen. God gaat dwars door alles wat wij voor goed en kwaad, waar en onwaar, mogelijk en onmogelijk houden, — dwars door alles heen gaat Hij Zijn eigen weg. Omdat Hij de Heere is, die beter weet, wat goed, waar en mogelijk is. Omdat Hij Zelf, en Hij alléén, goed en waar is. Omdat Hij, en Hij alléén, bepaalt, wat mogelijk en onmogelijk is. Wat beteekent Paaschfeest? Paschen beteekent: God gebiedt en het is er; het onbegrijpelijke als noodzakelijk, het dwaze als wijsheid, de dood als leven. Paschen beteekent: voorbijgang. Paaschfeest vieren moet derhalve beteekenen: het oude zuurdeeg wegdoen, d.i. al onze meeningen vaarwel zeggen en recht doen aan het genadige inzicht en de beslissing Gods. Zooals Hij alle dingen ziet, zóó alleen zijn ze, en zóó alleen, zijn ze rechtvaardig en heilzaam. Dat moeten we inzien; daarmede moeten we vrede hebben. Hij neemt Abel aan met zijn bloedig offer, en verwerpt Kaïn. Hij verwekt Jezus Christus, die den dood inging, als Eersteling uit de dooden. Hij legt ons het geloof voor als het heil, buiten hetwelk geen ander heil is. En van het woordje „Hij” uit wordt in de troosteloosheid van de wereld van onze meeningen door de blijde boodschap dit licht geworpen : Zie, Ik maak alle dingen nieuw l

Heere Jezus Christus! Laat in Uw dood overwonnen en verslonden zijn de lichtzinnige en de ernstige hoogmoed, waarmede wij zelf uitmaken willen, wat goed is. Gij hebt ons den Vader getoond. Laten wij gebonden zijn aan Zijn rechtvaardig gebod, en vrij in Zijn liefde. Wij danken U, dat wij in Uw licht hét licht zien. Amen.

 

Pagina's: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21