Ga toch niet aan Uw knecht voorbij

 

 

 

 

 

Ik zal U loven in oprechtheid des harten, wanneer ik Uw rechtvaardige verordeningen leer. Psalm 119 : 7.

Wanneer ik leeren zal! Dat is het groote geheim van ieder afzonderlijk oogenblik van ons leven, zoolang wij het leven hebben. Wanneer ik Uw rechtvaardige verordeningen leer. Dat zijn dus de leefregels, zooals ze in overeenstemming met Gods wil zijn; de wegen waarop ik vandaag zus, en morgen zoo moet gaan volgens Zijn Woord. Ik ken ze niet van te voren. Ik kan wel de tien geboden kennen, en nog veel meer wat ons in den Bijbel geboden wordt. Maar wat zal vandaag en hier voor mij beteekenen: Gij zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben!?         Dat kan ik niet van te voren weten. Ik ben verder ieder oogenblik op school en moet dat telkens weer leeren als iets geheel nieuws. Men heeft den mensch niet ten onrechte vergeleken met een hond, welks gehoorzaamheid aan zijn meester alleen daarin bestaan kan, dat hij telkens weer aan zijn fluitje en roep gehoorzaamt. Als wij het te voren alles zouden weten, dan waren wij immers eigenlijk onze eigen meesters! Dat zijn we niet. Het kan slechts daarom gaan, dat ieder oogenblik van ons leven is: een door God geleerd worden. „Ik zal U loven in oprechtheid des harten, als ik leeren zal,” staat er. Dat klinkt blij !

Het zou niet zoo vroolijk kunnen klinken, als we vroegen: Leeren wij ieder oogenblik van ons leven goed? En: Is ieder oogenblik er een van gehoorzaamheid? Er is wel niet één oogenblik van ons leven, waarop wij ons in dezen zin voor God zouden mogen beroemen. Maar nietwaar: wij willen en mogen God altijd danken voor wat Hij aan ons doet. En terwijl Hij ons leert, betoont Hij ons Zijn liefde, zegt Hij ons zoo duidelijk mogelijk, dat Zijn verbond met ons onomstootelijk vaststaat. Gods wet hooren beteekent: het Evangelie hooren, de blijde boodschap, dat Hij nog altijd onze God is, wat wij ook gemaakt mogen hebben van wat Hij tot dusver aan ons deed. Of is het niet zóó, dat, als God zwijgt en ons niets te doen geeft, dan alles troosteloos en triest wordt? Wanneer God ons evenwel in Zijn school neemt, is er vreugde. Want juist in die school is het Koninkrijk der hemelen nabij gekomen.

Heere, laat ons begrijpen, dat Gij een strenge Meester zijt. Want daardoor ervaren wij, dat Gij ons vergeeft om Christus’ wil. Laat ons dan niet ledig staan, maar leer ons ook heden nog Uw rechten, opdat ons hart blij worde. Amen.

 

Pagina's: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21