Ga toch niet aan Uw knecht voorbij

 

 

 

 

 

God sprak tot Salomo: „Zie, Ik heb gedaan naar uw woorden; zie. Ik heb u een wijs en verstandig hart gegeven. Zelfs ook wat gij niet begeerd hebt, heb Ik u gegeven.” l Koningen 3 : 12, 13.

Wanneer Jezus Christus onze Heer is, gelijk wij dat in het Christelijk geloof belijden, dan beteekent dat heel eenvoudig: Veel meer en anders en beter dan Salomo, is Hij de Man met het wijze en verstandige hart, door Wien onze gedachten, woorden en daden altijd weer uiteengaan, gelijk de stroom door een brugpijler; de Man door Wiens rechtvaardig en onfeilbaar oordeel altijd weer onverbiddelijk en troostvol tegelijk aan den dag treedt, wie wij zijn. Het is heelemaal niet zoo opvallend en geweldig, wat Jezus Christus hier doet. Wat beteekent het temidden van al het andere, dat ons blijkbaar zoo veel meer ter harte gaat? Wat beteekent het te midden van de groote bewegingen der Wereld- en Kerkgeschiedenis? Wat in dat gericht aan den dag treedt, is immers alleen maar, dat wij verloren menschen zijn, die door onbegrijpelijke barmhartigheid boven den afgrond van den dood vastgehouden worden, zoodat we niet vallen en toch ook niet begrijpen waarom we niet vallen. Is dat alles? Is dat de machtige, heerlijke Salomo, van wien we wellicht gedroomd hebben ? Wat zitten dan de Romein Pilatus en in de verte diens machtige keizer Tiberius veel statiger  op  hun  rechterstoel !  Wat  is  dan waarheid? Is niet al het andere belangrijker en urgenter dan juist „waarheid”? Moet dan hij, die slechts „waarheid” spreekt, Koning zijn? — Inderdaad, daartoe en daartoe alleen is Christus in de wereld gekomen; daartoe heeft Hij de volmacht, en daartoe heeft Hij oor en hart der menschen van Zijn Vader afgebeden; terwille van de waarheid, de eenvoudige waarheid. Om twaalf legioenen engelen tot vestiging van Zijn rijk heeft Hij zelfs in Zijn doodsnood niet gebeden. Maar juist de heerlijkheid, om welke Hij niet gebeden heeft, heeft de Vader Hem erbij gegeven. Laten wij ons toch niet vergissen, maar volkomen waakzaam en getroost zijn. Het eenvoudige woord van den Rechter is het laatste, in beweging brengende woord in alles en ver uitgaande boven alles, wat ons en de wereld beweegt en kan bewegen. Dat alles zal vergaan, zooals het gekomen is. Maar het woord van dezen Rechter blijft. Hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. [noot] En wie uit de waarheid is, hoort Zijn stem. [noot]

Heere, onze Heiland! Gij zijt ons voorgegaan op den smallen weg en door de enge poort. Onze gedachten en onze wil gaan steeds weer op een dwaalspoor. Maar Gij hebt ons geroepen, om eerst Uw Koninkrijk te zoeken. Wij hooren de eeuwige vriendelijkheid van Uw stem. Geef, dat wij die recht verstaan. Amen.

 

Pagina's: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21