Biografie Bazel II

Calvijn-herdenking 1959 (geb. 1509)
 • Ter voorbereiding van die herdenking wijdde Barth al in de zomersemesters van 1957 en 1958 werkcolleges aan Calvijn: 

  • in 1957 zette hij uiteen dat de kinderdoop – zo deze al te motiveren mocht zijn! – zeker niet te motiveren valt zoals Calvijn dat beoogde

  • in 1958 behandelde Barth de leer van Calvijn over het Avondmaal: “het is onvermijdelijk ook tegenover de klassieke theoloog ernstig voorbehoud te maken, in het bijzonder tegen zijn Godsleer en zijn hierop gebaseerde opvatting over de predestinatie en de invloed daarvan op alle terreinen van zijn interpretatie van het christelijke geloof

  • maar hij liet het niet bij deze fundamentele kritiek: “het is niet moeilijk dit problematisch complex buiten beschouwing te laten en zich bij Calvijn steeds opnieuw te verheugen over diens duidelijke visie op het Evangelie dat bij hem centraal staat”. 

 • In de winter van 1959-1960 en in de zomer van 1960 gaf Barth weer werkcolleges over Calvijn: ditmaal over de kenleer van Calvijn (Institutie I, 1-9) die hem al lang bezig hield en verontrustte.

 • Ter gelegenheid van de officiële herdenking schreef Barth twee artikelen waarin hij zich rekenschap gaf van zijn verhouding tot de grote Reformator: “Calvijn als theoloog” en een voorwoord voor een nieuwe uitgave van de “Institutio”:

  • “Calvijn was – in tegenstelling tot Luther – geen genie, maar in plaats daarvan een man die de zaken consciëntieus uitlegde”

  • “een scherp en degelijk denker en tegelijk een theoloog die zich onvermoeibaar voor de praktijk van het christelijk en kerkelijk leven inzette”

  • “een goede leraar zoals er in de kerk maar weinig geweest zijn die de verstandige lezer niet dwingt de resultaten van zijn studie over te nemen, maar wel zijn studie in zich op te nemen, voort te zetten en in zijn spoor tot nieuwe resultaten te komen”

  • “een calvinist” kan slechts een christen en theoloog zijn die in de Institutio van Calvijn geleerd heeft de waarheid waarom het hem gaat, met zijn eigen ogen en oren te onderzoeken” (zo zag Barth ook zijn verhouding tot zijn eigen leerlingen!)

 • Naar aanleiding van dit Calvijn-jubileum verleende de Universiteit van Genève aan Barth een eredoctoraat wat hem persoonlijk bijzonder verheugde omdat 1e het samenviel met de herdenking dat hij vijftig jaar geleden zijn vicariaat in Genève begon 2e het de eerste maal was dat een Zwitserse instantie een dergelijk vriendelijk woord tot hem richtte!

Pagina's: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10