1
De roep tot navolging
2
Het Woord van God als criterium van de dogmatiek
3
Citaat
4
Over de asceet
5
Echte gehoorzaamheid
6
Gebeden
7
Karl Barth en de gevangenen
8
Correspondentie over Mozart
9
Laatste brief van Karl Barth
10
Over de oecumene
?>

    Vertaling Karl Barth KD IV/2, § 66.3 (pp. 603-626) Wessel ten Boom Toelichting: Het navolgende gedeelte uit de KD is vertaald met het oog op de Barth-Tagung van 5-7 maart 2018 in De Glind, ‘Bonhoeffers theologischer Weg als Herausforderung an Karl Barth’, en het daaraan voorafgaande ‘Barthianum’ op 23 januari 2018. Opmerkingen n.a.v.Lees verder..

Lees meer

Uit: Karl Barth, Kerkelijke Dogmatiek, I/1, 47-73 NB Onderstaande tekst werd vertaald als bijdrage aan de Karl Barth-Tagung 2017, die van 6-8 maart jl. heeft plaatsgevonden in De Glind, en het daaraan voorafgaande ‘Barthianum’ in januari. Onderwerp was de ‘irreguliere homiletiek’ van Barth, mede tegen de achtergrond van de opkomende kerkstrijd in de jaren dertigLees verder..

Lees meer

  CITAAT Dan kan voor de revolutionaire krampachtigheid een rustig overdenken van ‘recht’ en ‘onrecht’ in de plaats treden, rustig omdat daarbij geen definitieve uitspraken en aanklachten meer in aanmerking komen, een bezonnen rekening houden met de ‘werkelijkheid’, dat de hybris van de oorlog tussen goed en kwaad achter zich heeft gelaten, een eerlijke humaniteitLees verder..

Lees meer

  OVER DE ASCEET In een geweldige asceet kan meer boosaardigheid zitten dan in een mens die alle anderen overtreft in genotzucht. We zullen het immers niet goed weer kunnen vergeten dat je niet-roker, geheelonthouder en vegetariër kon zijn en toch – Adolf Hitler heten. Karl Barth, KD III/4 p. 395

Lees meer

  ECHTE GEHOORZAAMHEID Karl Barth over de vrijheid tot echte gehoorzaamheid die God de mens schenkt: “In het geloof als de echte gehoorzaamheid van de pelgrim die de overgang van de zonde naar de gerechtigheid, van het vlees naar de Geest, van de wet naar de heerschappij van de levende God, van de dood naarLees verder..

Lees meer

  Gebeden van Karl Barth   Deze gebeden zijn, met uitzondering van een paar tot nu toe niet gepubliceerde teksten, ontleend aan de twee uitverkochte preekbundels ‘Fürchte dich nicht'(Chr. Kaiser Verlag, München) en ‘Den Gefangenen Befreiung’ (TVZ Verlag, Zürich, alsook aan de bundels ‘Berner Predigten'(TVZ) en “Basler Predigten”(Friedrich Reinhardt Verlag Basel).  Introductie Barth preekte enLees verder..

Lees meer

  In zijn jaarverslag over 1968 vertelt de Bazelse gevangenispredikant Martin Schwarz iets over de diensten, die Barth in de gevangenis gehouden heeft. Toen Schwarz hem gevraagd had in de gevangenis voor te gaan, aarzelde Barth eerst en vroeg toen of hij daar eerst eens een dienst als gewoon kerkganger mee mocht maken. „In derLees verder..

Lees meer

  L., 15 september 1968 Zeer Geachte Professor, De weg, die mij via deze brief tot U leidt, is niet de gebruikelijke! De reden ervan is niet de ene of andere zaak van het geloof, maar eenvoudig uw grote liefde (zoals ik concludeerde uit uw „dankbrief aan Mozart”) voor Mozarts muziek, om precies te zijn:Lees verder..

Lees meer

LAATSTE BRIEF VAN KARL BARTH De laatste brief die prof. dr. Karl Barth kort voor zijn plotselinge overlijden dicteerde, was gericht aan zijn Bazelse collega dr. H. van Ooyen ter gelegenheid van diens zeventigste verjaardag in oktober en het daarmee gepaard gaande aftreden al hoogleraar in november van het vorige jaar. Prof. Van Oyen wasLees verder..

Lees meer

  Karl Barth heeft in Bazel een lezing over oecumenische vragen gehouden. Drs A. Dekker heeft hem gehoord en vertelt in Trouw van 17 juli een en ander over Barth’s beschouwingen en adviezen. Met toestemming van de redactie van Trouw nemen wij zijn artikel in „In de Waagschaal” over. Barth heeft volgens sommigen zijn tijd wel gehad, maar ikLees verder..

Lees meer