1
Katholieke en gereformeerde preken voor radio Beromünster
2
Dankwoord van Karl Barth
3
Uw Koninkrijk kome
4
De brief aan de Romeinen, kort verklaard
5
Als zij den Heer zagen
6
Maar hebt goede moed
7
Brief aan een gymnasiast
8
Christendom en religie
9
Mijn verhouding tot Sören Kierkegaard
10
Voor de rechterstoel van Christus
?>

  Door lichamelijke zwakte ietwat immobiel geworden luister ik ’s zondagmorgens sinds geruime tijd regel­matig naar twee preken die door de Duits-Zwitserse radio worden uitgezonden: een rooms-, af en toe een christelijk-katholieke en een evangelisch-gereformeerde, in de regel (om de nadruk te leggen op het kerkelijk-godsdienstig karakter van het een en ander) omraamd door klokgeluiLees verder..

Lees meer

AAN EEN VERSLAG van Werner Koch in de „Junge Kirche” ont­lenen wij de volgende samenvatting van Barths antwoord aan de feest­redenaars op zijn tachtigste verjaar­dag: „Hij was nu al een aantal jaren overgeplaatst van de ecclesia docens (de onderwijzende kerk) naar de ecclesia audiens (de luisterende kerk), zei hij gnuivend. Zo was het immers ookLees verder..

Lees meer

Ontleend aan een uitleg van het Onze Vader van de hand van Barth, die in het Duits verschenen is bij de Kaiser-Verlag in München. Deze Duitse uitgave is op haar beurt weer een vertaling van de oorspronkelijke Franse versie. ———————- Wij moeten iets verder gaan dan de reformatoren, die – hier gelijk elders — deLees verder..

Lees meer

    Karl Barth De brief aan de Romeinen, kort verklaard vertaald door A. A.  Spijkerboer   In 1940-1941 hield Karl Barth (1886-1968) colleges over de Brief aan de Romeinen voor de volkshogeschool in Bazel. Het waren “voorlezingen” voor een breed, theologisch niet geschoold het publiek. Ze werden in 1956 onder de titel Kurze ErklärungLees verder..

Lees meer

Preek gehouden op Pasen, 29 maart 1964 in de strafgevangenis te Bazel. Lieve, almachtige God en Vader! Als wij het maar echt zouden erkennen wat Gij deedt voor uw volk, voor de gehele wereld en dan ook voor ons, toen Gij Jezus Christus, uw Zoon, onzen Broeder, hebt opgewekt uit de doden wier deelgenoot ookLees verder..

Lees meer

Preek, gehouden op 24 december 1963 ’s avonds 5 uur in de strafgevangenis te Bazel. Gebed vóór de prediking. Grote en heilige God! In uw geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus, zijt Gij Zelf als aan ons gelijk in ons midden getreden, helemaal de onze geworden, opdat wij helemaal de uwen mochten zijn. Zo hebtLees verder..

Lees meer

Karl Barth schreef op 31 oktober aan een gymnasiast. In de herfst van 1963 bereidde Thomas Wipf, gymnasiast te Zurich, zich voor op en lezing over de verschillen tussen het rooms-katholicisme en het protestantisme. Hij vroeg Karl Barth om raad en deze schreef hem op de 31ste oktober van dat jaar terug. We laten vandaag,Lees verder..

Lees meer

Tekst van een lezing die Karl Barth in 1963 hield voor studenten uit Azië en Afrika over het Christendom en de religie. Overgenomen uit ‘Junge Kirche’. Ik moet mij aan U voorstellen als theoloog, maar dat wil dan zeggen: als vertegenwoordiger van een weten­schap, die aan de meesten Uwer zelfs van naam en horen zeggenLees verder..

Lees meer

Op 19 april 1963 heeft Karl Barth de hem toegekende Sonningprijs in ontvangst genomen. De Sonningprijs wordt toegekend aan personen, die zich voor de Europese cultuur verdienstelijk hebben gemaakt. In de samenkomst, waarin hij de prijs in ontvangst nam, heeft Barth een toespraak gehouden, waarin hij over zijn verhouding tot Kierkegaard sprak. In zijn inleidendLees verder..

Lees meer

Prediking over 2 Corinthen 5 : 10, gehouden in de gevangenis te Bazel op 24 februari 1963 Gebed vóór de prediking. Heer onze God! Hier komen wij. Hier zijn wij. Mis­schien alleen daarom, omdat wij een uur lang niet met onze eigen gedachten alleen wilden zijn. Misschien alleen daarom, omdat wij graag eens iets andersLees verder..

Lees meer