1
Kort overzicht over de KD van Barth
2
Karl Barth over het getuigenis der gemeente
3
KD IV/4
4
Vragenderwijs bij kennisname van Barths doopleer
5
Het volk Gods in het wereldgebeuren
6
De onderhouding van de gemeente
7
De nieuwe Barth
8
De rechter
9
Credo in spiritum sanctum
10
Zelfverheerlijking
?>

  In 1968 werd in opdracht van het ministerie van studentenpredikanten en universi­teitspredikanten (stafpredikanten) een literatuurgids uitgegeven Kerk/Universi­teit/Hogeschool, bestemd voor studenten en academici. De bedoeling was het lezen, ook buiten het eigen vakgebied, te stimuleren, de lektuur te vergemakkelijken door een overzicht over de beschikbare publikaties. De gids is in diverse, zeer gespeciali­seerde rubrieken verdeeld:Lees verder..

Lees meer

De waakzame en aan haar opdracht trouwe gemeente moet tweeërlei verval­sing van de inhoud van het haar opgedragene, dus tweeërlei vervalsing van het Evangelie zelf, radicaal afwijzen. In de regel plegen deze twee vervalsingen als elkaars complement te voorschijn te tre­den. Het gaat in de éne vervalsing om de miskenning van het Evangelie als hetLees verder..

Lees meer

Bij het verschijnen van vroegere delen van het hoofd­werk van Karl Barth heeft in In de Waagschaal een verraste aankondiging gestaan. Nu doen we het niet minder verrast, maar met een geenszins zoete, eerder stekende weemoed; omdat het werk onvoltooid bleef; omdat het voor deze generatie van theologanten nau­welijks zin zou hebben naar een volledig-definitieveLees verder..

Lees meer

    „Wanneer de grondslagen zijn ontwricht, wat kan de rechtvaardige dan nog doen?” (ps. 11 :3). Wanneer de grondslagen van het kerkelijk leven zijn ontwricht door een verkeerde interpretatie en praktijk van de doop, wat moet de rechtvaardige uit hoofde van zijn theologische opdracht dan doen? Nu — wij kunnen ons niet genoeg verbazenLees verder..

Lees meer

  TOEN K.D. IV3, voorlopig de eerste helft, verschenen was, hebben we in ons blad aan de nieu­we perspectieven, die daar geopend werden drie kleine artikelen gewijd. Dat kon misschien enige indruk ge­ven. Nu de tweede helft IV3b verscheen (het kwam al begin november over de grens), zijn we van vo­ren af aan in verlegenheid.Lees verder..

Lees meer

„ . . . en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen’” Mattheus 16 :18 VRAGEN WIJ nu hoe die onderhouding tot stand komt en hoe dus die belofte gerealiseerd wordt, dan volgen wij toch wel de zekerste weg als wij ons in ieder geval in de eerste plaats aan het eenvoudige feit houden,Lees verder..

Lees meer

  HET ELFDE DEEL van de „Kirchliche Dogmatik” (K. D. IV 3a) is al meer dan een maand uit; (straks, in Juni, komt de tweede band IV 3) en het is hoog tijd, dat we de nieuwe Barth begroeten. Het wordt toch te gek een simpele aankondiging voortdurend uit te stellen, omdat we er nogLees verder..

Lees meer

DE VERSCHIJNING van  de Zoon Gods betekent dat de rechter van de ganse wereld en van iedere mens verschenen is. Wie niet de rechter der wereld is, zou ook niet de heiland der wereld kunnen zijn. Jezus Christus is de heiland der wereld omdat Hij op een zeer bepaalde — en stellig ook op eenLees verder..

Lees meer

    WIJ SPREKEN van menselijke ervaring en daad, als we spreken over de gemeente en het geloof. Maar dan gaat het om de menselijke ervaring en daad, die niet voortkomt uit „eigen inzicht en vermogen” van de mens, niet uit zijn eigen bekwaamheid, beslissing en inspanning, maar, zoals Luther zegt „de Heilige Geest heeftLees verder..

Lees meer

  DE ANDERE gestalte van het verval, dat de kerk van binnenuit bedreigt, is de zelfverheerlijking. Ook in dit geval wil zij zich gaarne in de wereld ontvouwen en er standhouden. Alleen doet zij dit nu niet zozeer door aanpassing als wel door zelfhandhaving en door te pogen in de wereld een rol te spelen.Lees verder..

Lees meer