1
De grondeloosheid van de democratie
2
Democratie en kerk – in aansluiting bij Karl Barth
3
Het goede recht van de staat
4
Het recht op verkondiging. Paul Scholten over kerk en staat
5
In memoriam Gerrit de Kruijf (1952-2013)
6
Een onontwijkbare vraag
7
De discussie over de predikant
8
Van Gennep en Barth II
9
Van Gennep en Barth
10
Miskotte en Barth, waar zit het verschil?
?>

De Duitse politicoloog Jan-Werner Müller, die doceert in Princeton en eerder boeken schreef over het populisme en over Carl Schmitt, publiceerde onlangs Democracy rules (Nederlandse vertaling: Wat is echte democratie?), een prikkelend en verhelderend boek over de liberale democratie. Müller onderzoekt wat de liberale democratie behelst en waarin zij zich onderscheidt van populistische ‘fake democracy’.Lees verder..

Lees meer

    ‘De politieke overwinning van de liberale democratie vormt tevens haar grootste bedreiging. Zij mist een ideologische opponent, die haar beschermt tegen zelfvoldane vanzelfsprekendheid. Haar compromiskarakter dreigt daardoor zelf tot hoogste waarde verheven te worden. … Heeft de voortdurende relativering de politieke overtuigingen niet ondermijnd. … Zullen herlevend nationalisme en ander irrationele impulsen hetLees verder..

Lees meer

  De rechtsstaat onder druk In Europa en in de Verenigde Staten van Amerika staat de democratische rechtsstaat onder druk.[1] Democratisch gekozen populistische regeringsleiders proberen de wetgevende en rechtsprekende macht onder hun controle te brengen en de burgerrechten af te nemen van hen die zij tot vijanden van het volk hebben verklaard. De vrijheid vanLees verder..

Lees meer

  HET RECHT OP VERKONDIGING. PAUL SCHOLTEN OVER KERK EN STAAT In zijn opstel ‘Evangelie en recht’ in het eerste nummer van ‘Woord en Wereld’ in 1939 ( herdrukt in: Dorsten naar gerechtigheid, T.J.M. Slootweg red., Kluwer 2010, 387-405) ontwikkelt de jurist Paul Scholten een christelijke visie op de verhouding tussen kerk en staat. HijLees verder..

Lees meer

IN MEMORIAM GERRIT DE KRUIJF (1952-2013) 15 januari 2013 overleed Gerrit Gijsbert de Kruijf na een ziekte van 11 maanden op de leeftijd van 60 jaar. Van 1984 tot 2004 was hij redacteur van In de waagschaal en ook daarna leverde hij regelmatig bijdragen. In de redactie en lezerskring van ons blad was hij helemaalLees verder..

Lees meer

  EEN ONONTWIJKBARE VRAAG In zijn ‘persoonlijk verslag van een opmerkelijke promotie’ in het vorige nummer (IdW 38/8) schrijft Bart Gijsbertsen, dat mijn vraag aan Coen Constandse ‘getuigde van de klassieke denkfout dat de Joden Jezus gekruisigd zouden hebben’, en dat Coen er druk mee was ‘om ook deze misplaatste knuppel zo goed mogelijk teLees verder..

Lees meer

  DE DISCUSSIE OVER DE PREDIKANT In zijn artikel ‘De pastor, de beweging en de beroering’ (In de Waagschaal 13 januari 2007) verwijst Coen Constandse naar de medewerkers van de PThU in Utrecht, zijn naaste collega’s. Hij schrijft dan: ‘”Het PLD wordt vooral bevolkt en bestuurd door mensen die in de gemeente zijn vastgelopen ofLees verder..

Lees meer

Misschien kan ik Van Gennep nog wat verder uit zijn tent lokken door mijn vragen aan zijn adres aan te scherpen. Van Gennep reageert (1) op de twee punten uit mijn bijdrage die hem het meest bezighouden. Wat mij het meest ter harte gaat laat hij rusten: Barths ‘vroomheid’, zijn bereidheid om telkens vol verwachtingLees verder..

Lees meer

In prijzenswaardige openhartigheid heeft Van Gennep ons deelgenoot gemaakt van zijn gemengde gevoelens over Barth. 1) Hij heeft iets met Barth, zoals wij trouwens allemaal bij In de Waagschaal. Hij heeft ook het een en ander tegen Barth, en ook daarin zal hij geen uitzondering zijn, denk ik. Je moet wel heel slaafs zijn omLees verder..

Lees meer

Heeft het zin te vragen naar het verschil tussen Miskotte en Barth? Leidt dit niet tot theologische spitsvondigheden en haarkloverijen, waarmee niemand is gebaat? Drie dingen zijn hier op te antwoorden. Allereerst heb ik er behoefte aan het verschil, dat je zo duidelijk ervaart bij de lektuur van hun geschriften te verhelderen. Vervol­gens is hunLees verder..

Lees meer