1
De roep tot navolging
2
KD IV-3 Paragraaf 72
3
Verzoeningsleer
4
Swijnenburg
5
Ein Gesellschaft mit ein Gedicht als Grundsatz
6
De andere kant van het oordeel
7
Karl Barth over het getuigenis der gemeente
8
KD IV/4
9
Vragenderwijs bij kennisname van Barths doopleer
10
Het volk Gods in het wereldgebeuren
?>

    Vertaling Karl Barth KD IV/2, § 66.3 (pp. 603-626) Wessel ten Boom Toelichting: Het navolgende gedeelte uit de KD is vertaald met het oog op de Barth-Tagung van 5-7 maart 2018 in De Glind, ‘Bonhoeffers theologischer Weg als Herausforderung an Karl Barth’, en het daaraan voorafgaande ‘Barthianum’ op 23 januari 2018. Opmerkingen n.a.v.Lees verder..

Lees meer

§ 72.1 ‘Das Volk Gottes im Weltgeschehen’ 780 De roeping van een christen (§ 71) is onmiddellijk ook een roeping binnen de levende gemeente van de levende Heer, dat is in de gemeenschap der heiligen, de kerk die vanuit het gezichtspunt dat hier aan de orde is apostolische kerk moet heten.   782 [Excurs: in hetLees verder..

Lees meer

  De verzoeningsleer van Karl Barth is het vierde deel van zijn hoofdwerk: de Kirchliche Dogmatik. Het bestaat uit drie delen en een fragment.   Een indruk van de verzoeningsleer geeft N. T. Bakker, De andere kant van het oordeel (2003) KD. IV/1, blz. 238 ev., vertaald door J.M. Hasselaar: de Rechter In In de WaagschaalLees verder..

Lees meer

         Jezus Christus, de Getuige en Zijn getuigen  De verzoeningsleer van Karl Barth is het vierde deel van zijn hoofdwerk: de Kirchliche Dogmatik. Het bestaat uit drie delen en een fragment. Omstreeks 1961 vatte ds J. Swijnenburg het derde deel van de Verzoeningsleer samen: KD IV,3. Hij deed in de serie Horstcahiers, uitgegeven door KerkLees verder..

Lees meer

Ein Gesellschaft mit ein Gedicht als Grundsatz Over Karl Barths ecclesiologie in K.D. IV,3, § 72 In de eerste brief aan Timoteüs wordt het geheim van de gemeente bezongen in een christologische hymne (3:15,16). Het ontbreekt de brief bepaald niet aan praktische, liturgische en kerkordelijke aanwijzingen. De gemeente wordt er doorgaans behandeld als een maatschappelijkeLees verder..

Lees meer

logo

  

DE ANDERE KANT VAN HET OORDEEL

(over de knecht als Heer)

inleiding

De verkondiging van de christelijke gemeente luidt kort en goed: God is mens geworden. Daarmee is een oordeel uitgesproken, een vereffening vindt plaats, de dingen worden recht gezet.

Lees meer

De waakzame en aan haar opdracht trouwe gemeente moet tweeërlei verval­sing van de inhoud van het haar opgedragene, dus tweeërlei vervalsing van het Evangelie zelf, radicaal afwijzen. In de regel plegen deze twee vervalsingen als elkaars complement te voorschijn te tre­den. Het gaat in de éne vervalsing om de miskenning van het Evangelie als hetLees verder..

Lees meer

Bij het verschijnen van vroegere delen van het hoofd­werk van Karl Barth heeft in In de Waagschaal een verraste aankondiging gestaan. Nu doen we het niet minder verrast, maar met een geenszins zoete, eerder stekende weemoed; omdat het werk onvoltooid bleef; omdat het voor deze generatie van theologanten nau­welijks zin zou hebben naar een volledig-definitieveLees verder..

Lees meer

    „Wanneer de grondslagen zijn ontwricht, wat kan de rechtvaardige dan nog doen?” (ps. 11 :3). Wanneer de grondslagen van het kerkelijk leven zijn ontwricht door een verkeerde interpretatie en praktijk van de doop, wat moet de rechtvaardige uit hoofde van zijn theologische opdracht dan doen? Nu — wij kunnen ons niet genoeg verbazenLees verder..

Lees meer

  TOEN K.D. IV3, voorlopig de eerste helft, verschenen was, hebben we in ons blad aan de nieu­we perspectieven, die daar geopend werden drie kleine artikelen gewijd. Dat kon misschien enige indruk ge­ven. Nu de tweede helft IV3b verscheen (het kwam al begin november over de grens), zijn we van vo­ren af aan in verlegenheid.Lees verder..

Lees meer