1
Wat bezielt ze?
2
Troelstra en het christelijk geloof
3
Het Conciliair Proces in de DDR
4
De missionaire roeping van de Protestantse Kerk in Nederland
5
De sociale Calvijn – over André Biéler
6
Oproep tot spiritueel ontwaken
7
Aurel von Jüchen (1902-1991)
8
Spelen met vuur
9
Religieus-socialisten in Zwitserland
10
Bush’ oorlog tegen de armoede
?>

  WAT BEZIELT ZE? In de Waagschaal en de Doorbraak In de Waagschaal is een tijdschrift voor theologie, cultuur en politiek. Die drieslag vinden we van meet af aan terug. Hoe deze woorden gevuld en met elkaar verbonden werden, is uiteraard niet los te zien van de specifieke tijdsomstandigheden: de Tweede Wereldoorlog en het verlangenLees verder..

Lees meer

  TROELSTRA EN HET CHRISTELIJK GELOOF De Friese advocaat en dichter Pieter Jelles Troelstra (1860-1930) was meer dan dertig jaar lang leider van de Sociaal-Democratische Arbeiders Partij (SDAP), vanaf haar oprichting in 1894 tot zijn terugtreden in 1925. Troelstra is, als hij nog herinnerd wordt, vooral bekend vanwege zijn mislukte revolutiepoging in november 1918. DezeLees verder..

Lees meer

  HET CONCILIAIR PROCES IN DE DDR Oudgedienden weten nog dat er ooit een Conciliair Proces voor gerechtigheid, vrede en heelheid van de schepping is geweest. Hiertoe had de Wereldraad van Kerken op zijn Assemblee in Vancouver (1983) opgeroepen. Het woord ‘conciliair’ sloot aan bij een oude traditie in de kerk om, in perioden vanLees verder..

Lees meer

  DE MISSIONAIRE ROEPING VAN DE PROTESTANTSE KERK IN NEDERLAND Begin september verscheen er een bundel artikelen van voornamelijk voormalige medewerkers in de hervormde en gereformeerde zending over ‘de missionaire roeping van de Protestantse Kerk in Nederland anno 2010’. Daarin vra-gen zij nadrukkelijk om aandacht voor die missionaire roeping uit ongerustheid dat deze in hetLees verder..

Lees meer

  DE SOCIALE CALVIJN – Over André Biéler In het Calvijnjaar zijn wij nadrukkelijk bepaald bij leven en werk van Calvijn. Ook In de Waagschaal bood in het num-mer van 31 oktober enige mooie artikelen over onze Geneefse reformator. Graag wil ik nog een kleine voetnoot toe-voegen aan al het geschrevene door de aandacht teLees verder..

Lees meer

  OPROEP TOT SPIRITUEEL ONTWAKEN Het Conciliair Proces voor gerechtigheid, vrede en heelheid van de schepping ligt al weer bijna twintig jaar achter ons. Deze poging tot kerkvernieuwing werd gelanceerd op de Assemblee van de Wereldraad van Kerken in Vancouver in 1983. Er kwamen diverse lijnen van het kerk-zijn bij elkaar: de conciliaire lijn uitLees verder..

Lees meer

  AUREL VON JÜCHEN (1902-1991) Wat men ook over zijn ideeën zeggen kan, de boeken van Alexander Solzenitzyn over de Goelagarchipel blijven literaire meesterwerken die de nauwelijks in woorden te vatten onmenselijkheden van het stalinisme aan de kaak hebben gesteld. Het zal weinigen bekend zijn dat in 1958 een boek verscheen dat niet de literaireLees verder..

Lees meer

  SPELEN MET VUUR Van de oude Romeinse god Janus wordt verteld dat hij twee gezichten had. Niet alleen deze god, maar ook religies hebben een januskop: zij kunnen zich immers uiten in grootse daden van liefde en inzet voor de medemens en in de meest verschrikkelijke daden van geweld en onderdrukking en alles watLees verder..

Lees meer

  RELIGIEUS-SOCIALISTEN IN ZWITSERLAND In 1906 ontstond in Zwitserland de religieus-sociale beweging. Het waren ‘jongeren’, die daartoe het intiatief namen. Zij deden dit uit onvrede met de verstarde verhoudingen binnen de protestantse kerk tussen vrijzinnigen en hun tegenhangers, de zogeheten ‘positieven’. In hun theologie gingen zij bovendien onvoldoende in op de vragen van de moderneLees verder..

Lees meer

  BUSH’ OORLOG TEGEN DE ARMOEDE De tweede ambtstermijn van George W. Bush jr. loopt ten einde. Er zijn weinig presidenten in het sterk religieuze Amerika geweest die hun visie zo in religieuze en morele termen gegoten hebben als deze president, die niet voor niets een reborn christian is. Er is geen reden om aanLees verder..

Lees meer