Doelstelling

Gemeinde für die Welt

Barth heeft in zijn Kirchliche Dogmatik op onovertroffen wijze, bladzij voor bladzij, de kern van Gods Boodschap verwoord en uitgelegd: de Drie-enige God heeft in Christus Jezus geopenbaard dat Hij ondanks de ontrouw van ons mensen de wereld met zich verzoenen wil en haar naar Zijn Verbond deel geeft aan Zijn komend Koninkrijk van Vrede.

Barth hamert er voortdurend op dat Hij daarom aan hen die in Hem geloven, de opdracht geeft alle volken ‑ nota bene! ‑ tot Zijn discipelen te maken (Mattheüs 28:18‑19)! Onder die belofte en met die opdracht aan Zijn volgelingen speelt zich sindsdien de wereldgeschiedenis tot op de huidige dag af: als medegetuige daarvan wil Barth ons dat in deel voor deel van zijn Kirchliche Dogmatik indringend duidelijk maken.

In § 72 sub 2 en 3 van Band IV 3 (zijn leer van de ‑verzoening blz., 972‑951) vat Barth de strekking van die door God gegeven opdracht samen onder de titel ‘Gemeinde f’ür die Welt’. Dat is geen “dogmatiek’ meer: dat is de door God bedoelde praktijk van allereerst ons, de individuele lidmaten, maar niet minder van de predikanten en Synodeleden van de huidige kerken! Wij, gezamenlijk en persoonlijk, worden. voor die opdracht van verkondiging en uitleg van die Boodschap aan onze tijdgenoten en aan alle socio‑politieke instanties door God

verantwoordelijk gehouden. Vóór alles is daarvoor ons eigen geloven in Christus Jezus en ons verstaan van zijn Boodschap en ons spreken en handelen naar die Boodschap vereist.

Het alarmerend euvel in onze door geweld, materialisme en hedonisme overspoelde wereld is dat juist die vier vereiste elementen van geloven, getuigen in onze hedendaagse maatschappij in vele gemeenten en bij vele lidmaten in ernstige mate verzwakt, zo niet verdwenen zijn.

Ter wille van Gods Werelddoel voor Zijn mensheid is doelbewust heroriëntatie op de Boodschap van de gekruisigde en uit de dood opgestane Christus Jezus conditio sine qua non voor de kerken, gemeenten en ons, de lidmaten!

Punt één is dan het eigen kennen en beleven van Christus’ Boodschap. Het is naar onze mening een onschatbare zegen voor onze kerken, gemeenten en ons, lidmaten, zelf dat Karl Barth als geen ander (althans heel weinige anderen) die Christus Jezus geopenbaarde Boodschap op velerlei wijze duidelijk en toegankelijk heeft gemaakt. Juist omdat door vele cultuur­ sociologische en door de media versimpelde filosofische invloeden het geloofsleven in tal van

gemeenten en bij vele lidmaten is ondermijnd, is eens temeer, de ons geloven radicaal vernieuwende toeëigening van zijn diepe doordenking van alle aspecten in Christus’ Boodschap een ‑ door de Heilige Geest te begeleiden‑ ‘must’ voor velen onder ons, de zwaar onder tijdsdruk staande predikanten niet uitgezonderd.

Voor die noodzakelijke concentratie op Christus’ Boodschap is het een communicatieve drawback dat ‑ om welke reden dan ook ‑ het gebruikelijk is geworden dat men, elkaar gemakshalve napratend ‑ zonder Barth’s boeken zelf

gelezen te hebben ‑ zijn denken af doet als ‘gesloten systeem’, ‘te moeilijk’, ‘te dogmatisch’, ‘gepasseerd station’ e.d. Het is daarom hard tijd om tegen deze fatale impasse in onze kerken en gemeenten een krachtig heroriënteringproces in te zetten ter verkenning van Barth’s eigenlijke, authentieke, van diep geloven en vérgaand begrijpen getuigende interpretaties van de Bijbelse Boodschap. Ter begeleiding van dat voor de kerken eenvoudig noodzakelijke heroriëntatieproces wil www.karlbarth.nl zijn diensten aanbieden.

 

Pagina's: 1 2 3 4