Prof. Dr Karl Barth
(10 mei 1886-10 december 1968)

Een kleine eeuw Barth-receptie in Nederland

logo

Studiedag Apeldoorn, donderdag 21 januari 2016

In 1918 wordt voor het eerst een publicatie van Karl Barth in een andere taal vertaald en gepubliceerd. Het betreft hier de preek die de predikant van het Zwitserse Safenwil op 6 februari 1916 heeft gehouden over Ezechiël 13,1-16 en die hij zelf onder de titel ‘Der Pfarrer, der es den Leuten recht macht’ heeft laten drukken en huis aan huis verspreiden. Twee jaar later is de preek onder de titel ‘De Dominé, die het den menschen naar den zin maakt (Vertaling: H. Stoel)’ afgedrukt in: Stemmen voor Waarheid en Vrede. Evangelisch tijdschrift voor de protestantsche kerken (55. Jaargang, Utrecht 1918, 115-132). We kunnen daarmee het begin van de Barth-recep­tie in ons land nauwkeurig traceren en dateren en vaststellen dat we over bijna een eeuw Barth-receptie in Nederland kunnen spreken! Lees meer

Miskotte en Barth, waar zit het verschil?

logo

Heeft het zin te vragen naar het verschil tussen Miskotte en Barth? Leidt dit niet tot theologische spitsvondigheden en haarkloverijen, waarmee niemand is gebaat? Drie dingen zijn hier op te antwoorden. Allereerst heb ik er behoefte aan het verschil, dat je zo duidelijk ervaart bij de lektuur van hun geschriften te verhelderen. Vervol­gens is hun preekwijze een konkrete vraag aan elke predikant: hoe meen jij het evangelie het best te verkondigen ? Het is toch werkelijk niet onverschillig of je hierin meer Miskotte probeert te volgen of Barth. En tenslotte: als er een echt verschil zou zijn in hun preken, zou dat dan ook kunnen wijzen op een verschil in theologie? Dat is geen theoretische kwestie. De vraag naar de verhouding tussen openbaring en ervaring is weer akuut geworden. Zou het kunnen zijn dat Miskotte hierin verder helpt dan Barth? Maar dan moet het toch mogelijk zijn een theologisch verschil te formuleren? Lees meer

Christendom en religie

logo

Tekst van een lezing die Karl Barth in 1963 hield voor studenten uit Azië en Afrika over het Christendom en de religie. Overgenomen uit ‘Junge Kirche’.

Ik moet mij aan U voorstellen als theoloog, maar dat wil dan zeggen: als vertegenwoordiger van een weten­schap, die aan de meesten Uwer zelfs van naam en horen zeggen nauwelijks bekend zal zijn. In sommige landen wordt zij tegenwoordig aan de universiteit trouwens niet eens gedoceerd. En ook hier in Bazel — en verder in Zwitserland en in Europa — speelt zij voor het oog een nogal bescheiden rol. En dan te weten, dat zij eertijds juist voor het oog der wereld het albeheersende middelpunt is geweest van westers-academisch onderzoek en leer! Maar dat berustte op een misverstand, dat zij zelf niet terugwenst. Wanneer er één wetenschap is, die — hetzij naar binnen of naar buiten gericht — alleen maar kan willen dienen, dan is het de theologie. Zij leeft van den verborgen glans van het object waarheen zij zich wendt, en niet van enige glorie van haar bemoeienis met dit object. Lees meer