Studiedag Jan Taeke Bakker 11 april

Grondslagen en toekomst van christelijke theologie. Het pionierswerk van J.T. Bakker
Op vrijdag 11 april wordt in Groningen (PThU) een studiedag gehouden over de theologie van wijlen prof. dr. Jan Taeke Bakker (1924-2012), een van de theologische inspiratoren in de tweede helft van de vorige eeuw. Kenmerkend voor zijn theologische werk als hoogleraar in Kampen (1957-1988) was een intense aandacht voor wat zich voltrekt in samenleving en cultuur. Jan Bakker was leerling van de VU-theoloog Gerrit Berkouwer, levenslang in gesprek met zijn studievriend Harry Kuitert, als oecumenisch denker en systematicus nauw betrokken bij diakonaat en urban mission. Een veelzijdig en gepassioneerd theoloog op het scherpst van de snede zoekend naar wat vandaag gezegd moet worden. Gevormd door Luther, Barth, Miskotte, Noordmans, Iwand, Metz en vele anderen ontwikkelde hij een vragende theologie, die zich bewust was van de schokgolf van 20e eeuwse politieke en sociale gebeurtenissen die het theologisch denken uitdaagde.
Lezingen en workshops op deze studiedag zoeken een antwoord op de vraag: Hoe gaf Bakker vorm aan theologische vernieuwing in een periode van maatschappelijke en kerkelijke verandering en wat is daarvan de actuele betekenis?Wat waren zijn drijfveren en wat voor theologie paste daarbij?
De dag begint om 10.00 uur (9.45 uur inloop en koffie) en eindigt om 16.30 uur. Op de ochtend wordt de relatie tot Bakkers leermeesters en tijdgenoten belicht (G.W. Neven; G.C. den Hertog); op de middag staat zijn uitleg van het Credo centraal zoals hij die gaf in een aantal artikelen (A. van der Kooi, J. Muis, K. Zwanepol, H.E. Zorgdrager). Ook zal Bakkers fascinatie voor het werk van de Engelse dichter en theoloog John Donne aandacht krijgen (J.H. van der Laan). De dag wordt afgesloten met een lezing van E.P.N.M. Borgman die Bakkers gesprek met de katholieke traditie verkent en met een borrel.
De dag kost inclusief lunch € 25. De mogelijkheid zal geboden worden om met wie wil de dag te besluiten met geza-menlijk ergens te eten.
Organisatie: Gerard den Hertog (TUA Apeldoorn); Gerrit Neven, Akke van der Kooi (PThU Groningen). Aanmelding en informatie: g.c.den.hertog@hetnet.nl.