Van de redactie

logoIdW

Van de redactie

Dit is het eerste nummer van de nieuwe jaargang 41. Ook in die zin is deze jaargang nieuw dat wij voortaan 12 keer per jaar zullen verschijnen: wij vallen nog maar om de vier weken op de mat, met in de zomer een extra windstilte. Ons abonneeaantal, en daarmee onze inkomsten kalven af. Door deze maatregel is onze situatie weer solide. En des te verheugender is het, dat een tiental proponenten van het afgelopen jaar heeft aangegeven het eens een jaartje te willen proberen met In de Waagschaal. Het zou immers een misverstand zijn dat de theologie van Barth c.s. er een is voor 65-plussers.

Op 19 januari a.s. vindt nog één keer in Kampen het zgn. ‘Barthianum’ plaats, een oud initiatief om de theologie van Barth interuniversitair te delen. Het onderwerp is deze keer ‘Het drama van het verbond. Karl Barth en de Joodse godsdienstfilosofie’ en staat onder leiding van Rinse Reeling Brouwer. U leest er meer over op pag. 4. Overigens feliciteren we Dr. Reeling Brouwer met zijn benoeming tot bijzonder hoogleraar op de leerstoel Miskotte/Breukelman. Dat zijn toch namen die je ook wel eens tegenkomt binnen onze kolommen!

In 1938 schreef Karl Barth voor zijn kirchliche Dogmatik de paragraaf Gottes Offenbarung als Aufhebung der Religion. Het is een gedeelte waarin de theologie van Barth in alle kracht en kernachtigheid, mét de raadselachtigheid die er telkens weer bij hoort, tot zijn recht komt. Wat gebeurt er in het gesprek van de godsdiensten als ééntje serieus gaat nemen dat er geen sprake is van een menselijke, maar van een goddelijke waarheid? En hoe bijzonder is het dat deze waarheid in Christus ruimte biedt aan alle religies en ze tegelijk ernstig relativeert?

Van het symposium dat op 11 december met zo een vijftig (!) mensen werd gehouden over paragraaf 17 vindt u meerdere vruchten in dit nummer. Meijering, de vertaler van dit gedeelte, is aanwezig in twee korte stukken Barth die ik ter introductie koos. Godsdienstfilsosoof Vroom kortte zijn verhaal in en reorganiseerde het hier en daar. Hij ziet toch echt bezwaren. De bijdrage van scriba Plaisier drukken we in zijn geheel af. Ook hij heeft bezwaren, maar eigenlijk meer bij ‘barthianen’. Ons redactielid Polhuis vraagt zich, ook gekort, af wat er gebeurt als de Islam zich met geweld op ‘God’ beroept.

Het artikel van Van Kooij over Israël tot slot sluit dan deze drie lezingen eigenlijk mooi af. Maar gaan ook niet de andere artikelen over het dubbele gezicht, en daarmee de ongrijpbaarheid en bedenkelijkheid van het christelijk geloof? Lezer van het nieuwe jaar: neem en lees.

Dhr E. de Jongh wil zich overigens gaan buigen over een nieuwe biografie. Iedereen die getuige is geweest van het leven en werk van Wim Kist kan zich melden bij Kerkedennen 63, 7621 EB Borne, tel. 074-2664214, email edjdejongh@hetnet.nl.

In de Waagschaal – voor uw broodnodige opheffing     Wessel ten Boom