Van de redactie

logo-idW-oud

 

VAN DE REDACTIE

‘Dogmatische bezinning’ staat er op de omslag van dit nummer. Dogmatiek heeft geen goede naam en mijn uitgave van Van Dale zegt dat ‘geen tegenspraak duldend’ de tweede betekenis is van ‘dogmatisch’. Hebben we het daar naar gemaakt? Ik vrees van wel. Dat mensen die van dogmatiek niets willen weten vaak ook geen tegenspraak dulden is een troost, maar dan wel een schrale. Wie goed met dogmatiek bezig is weet dat ook de beste dogmaticus niet verder komt dan een poging, en óók dat die poging ondernomen moet worden, want je mag en moet toch nadenken over wat er in de Schrift over God en de mensen wordt gezegd?

Vandaar dus dogmatische bezinning. Dit nummer is er vol van! Rochus Zuurmond zet zijn artikelen over het Apostolicum voort en schrijft over God: Vader en Schepper. Ook Rens Kopmels zet zijn artikelen over de schepping voort. Hij zegt niet hetzelfde als Zuurmond maar zijn artikel loopt mijns inziens wel parallel aan dat van Zuurmond. Wie wil zien dat dogmatiek altijd een poging is moet het artikel van Wessel ten Boom over Meijerings ‘Van Irenaeus tot Barth’ maar eens lezen. Meijerings boek is uitgegeven door Kok en kost e 24,90. Evert Jan de Wijer laat zien waar echte dogmatiek in de pas verschenen preken van Miskotte toe leidt. Zelf werd ik zeer getroffen door ‘Karl Barth heute’ van Michael Trowitzsch dat onlangs verschenen is. Trowitzsch plaatst Barths theologie midden in de huidige cultuur. Als ik hem goed begrepen heb is de wil om te heersen en het leven van mensen, dieren en planten genadeloos uit te buiten de dominante trek van onze cultuur. Valt Van der Lindens bespreking van Van Hoogstratens boek over versteende religie ook onder de dogmatische bezinning? Ik denk van wel.

Hans Blankesteijn sluit in dit nummer zijn bijzondere reeks artikelen over de esthetische kerk af.

Wat zegt een predikant in de voorbede over het Joodse volk? Schoch formuleerde een voorbede en we leggen die graag aan onze lezers voor. Den Boer schrijft over zestig jaar Israël en doet dat aan de hand van Amos Oz’ ‘Het verhaal van liefde en duisternis’. Een paar weken geleden verscheen een nieuw rapport van de synode over het Israelisch-Palestijns-Arabische conflict. Voorzover ik zien kan bestaat dit rapport uit heterogene bestanddelen en zal niemand zich er een buil aan vallen. Het is eigenlijk uitleg van wat onze PKN zo allemaal doet – en laat. – Volgens een ochtendblad was een derde van de leden van de synode al naar huis toen erover gestemd werd.

In ons vorige nummer stonden een paar ontstellende drukfouten: in het stuk van Pim Dekker moet op blz. 6 regel 3 ‘geestelijk’ gewestelijk zijn en in de laatste strofe van het gedicht van Ed Hoornik moet ‘in’ is zijn. – Toen ik op mijn rijexamen blunderde zei de examinator: ‘Ach dominee, de volmaaktheid is ons hier op aarde niet gegeven’ en – liet mij slagen.

A.A. Spijkerboer