Hij opent hun verstand (Lukas 24: 45)

logo-idW-oud

 

Hij opent hun verstand (Lukas 24:45)

Op zich is het opmerkelijk dat hier gesproken wordt over verstand. Dat is toch niet het eerste dat bij ons opkomt als we over geloof spreken. Dan hebben we het in onze dagen over gevoel, over ervaring, over emotie. Het verstand bedreigt het geloof.

Dan is het opmerkelijk als hier door Jezus over verstand gesproken wordt. Hij opent het verstand van de leerlingen. Door Jezus gaan ze begrijpen, met hun verstand bevatten wat er gebeurd is en wat er gebeurt. Voor ons is dat niet anders. In het geloof worden we vooral aangesproken op het begrijpen. Zonder begrip geen geloof. Geen geloof zonder begrip. De weg naar het geloof loopt niet via de emotie maar via het verstand.

Lukas vertelt er ook bij hoe Jezus het verstand van de discipelen opent. Hij doet dat door hen Christus te verkondigen. Jezus verkondigt zichzelf. Hij moest als Christus lijden en ten derde dage opstaan uit de doden. Door deze verkondiging opent Hij het verstand. Door deze verkondiging begrijpen de leerlingen wat er gebeurd is.

De leerlingen horen het van Jezus zelf. Hier worden zij aangesproken door de Here God zelf, niet in de gestalte van God, maar als één van ons. Dat is Zijn grote barmhartigheid. Als Hij ons in de gestalte van God had aangesproken, we hadden het niet overleefd. Hij spreekt op menselijke wijze tot ons woorden van leven. Zij horen dat in deze ene het om de Christus gaat, om de gezalfde, om de Zoon Gods. Dat zien ze niet zo maar. Dat moet hen verkondigd worden

U kunt zich voorstellen dat dat bij Zijn leerlingen grote vreugde oproept. Zij worden aangesproken, maar hoe zit dat met ons, die zo veel eeuwen van dit gebeuren verwijderd zijn? Waar horen wij deze stem van God die ons verstand opent?

We zijn op weg naar Pinksteren. In de tekst wordt daar op gezinspeeld. Aan de leerlingen, van wie het verstand geopend is, wordt de belofte van de Vader gegeven. Aan de leerlingen wordt beloofd dat zij de woorden van God zullen spreken. Dat is het grote wonder dat beloofd wordt. De Here God, die hier in Jezus tot de leerlingen spreekt, spreekt tot op de dag van vandaag. Hij spreekt en gebruikt daarvoor mensen, zijn leerlingen.

Wij staan op afstand van de leerlingen tot wie Jezus spreekt, maar ook voor ons is het mogelijk Zijn Woord te horen, ook voor ons is het mogelijk dat ons verstand door Hem geopend wordt. De Here God is het zelf die daarvoor zorgt. Zijn leerlingen mogen Zijn spreekbuis zijn. Zij mogen Zijn woorden van vergeving spreken. Door Zijn leerlingen spreekt Hij de wereld aan.

Dat is het wonder , de belofte die gegeven wordt. Tot in onze tijd klinkt de stem van God, opent Hij het verstand van mensen. Zijn stem klinkt door de eeuwen door, niet spectaculair in grote gebeurtenissen, niet verborgen in de binnenkamer of emoties, maar door de mond van Zijn leerlingen. Zij worden van leerlingen tot apostelen, tot dienaren van het goddelijke Woord. Zo en alleen zo mogen en kunnen we Zijn Woord tot op de dag van vandaag horen, door de verkondiging die ons verstand opent voor het geheim van Zijn aanwezigheid in Jezus Christus.

At Polhuis