Onze Paus?

logoIdW

ONZE PAUS?

Deze prikkelende kop siert de omslag van IdW 42/4. Ik aarzelde even om mij als modale gelovige in het illustere gezelschap van academisch geschoolde theologen te begeven. Ik waag het erop.

Prikkelend, W.M. Dekker en C.C. Wessel snijden, mijns inziens geheel terecht, de kwestie van de oecumene aan. Ik beperk mij, christenmens in Gelderland, tot enkele vragen en kanttekeningen bij het artikel van Dekker. Ik val schrijver bij in zijn ontroering bij de verschijning van de nieuwe paus. Bergoglio belooft wat, waarvan akte. Dekker kraakt ook een paar harde noten. Bijvoorbeeld dat emeritus paus Benedictus XVI een groot aantal belangwekkende theologische boeken heeft geschreven, maar ‘zich distantiërend van het kerkvolk’. Dat kerkvolk heeft het al jaren heel moeilijk met onder veel meer de afbraak van de kerkelijke infrastructuur. Kerken worden in hoog tempo aan de eredienst onttrokken, het aantal priesters daalt dramatisch snel. In mijn provinciehoofdstad is medio 2013 nog één rk-kerkgebouw beschikbaar. In de parochie Over-Betuwe gaan binnen drie jaar zeven van de acht kerken definitief op slot. De pastoor van mijn woonplaats verruilt over twee maanden zijn huidige parochie met vier dorpskerken voor drie parochies in Twente met in totaal vijftien kerken. Ga er maar aan staan. Ik zie deze ontwikkelingen vol deernis aan. Dekker leest, hopend op ‘ een nieuwe tijd’, veel Nederlandse katholieken met hun ‘ge-emmer’ over kwesties als celibaat, vrouwen in het ambt, euthanasie etc. hardhandig de les want daar komt het volgens hem niet op aan. Pardon, waar komt het dan wel op aan? Prachtig, een vernieuwende kerk die kiest om de nederige, dwaze weg van Christus te gaan. Hoe krijgt dat vorm? Krijgen de overgebleven katholieken, trouwe leken en dito priesters, dan wèl support uit Rome en Utrecht (Maliebaan) en wordt de heersende kille wind inderdaad weggeblazen door de zachte lentebries die met de komst en het optreden van Franciscus speurbaar is? Ik hoop dat van harte. Jezus sloot niemand uit, ik maak me sterk dat Hij niemand veroordeelt die lastige vragen stelt over hedendaagse kwesties als abortus, euthanasie of het celibaat.

 Nog over de kerk. Volgens Dekker is een kerk wereldkerk of zij is geen kerk. Ik kom in de Schrift de notie ‘wereldkerk’ nergens tegen. Bovendien met een beroep op het Apostolicum is er mijns inziens maar één Kerk en zijn alle christelijke denominaties daarvan onderdeel, van de Rooms-katholieke tot de Grieks-orthodoxe, van de Protestantse kerk in Nederland tot de Remonstrantse Broederschap. Is een kerk trouwens pas ‘ wereldkerk’ als die meer dan een miljard volgelingen in alle continenten heeft? Dekker beweert de protestantse antwoorden te kennen. Tracht hij zo zijn critici bij voorbaat de wind uit de zeilen te nemen?

Tenslotte, met meer dan gewone belangstelling volg ik het optreden van de nieuwe bisschop van Rome. Dat zijn beleid heilzaam uitpakt voor de stad en voor de wereld hoop ik oprecht.

Gerrit Meeuwissen

 

Gerrit Meeuwissen is lezer in Westervoort