Brochure en Studiedag

Brochure en Studiedag

Op woensdag 17 januari willen we als Karl Barth Stichting in Woerden een studiedag houden over de vragen die ons vandaag in kerk en samenleving zeer bezighouden: Hoe zit dat met ons eigen koloniale verleden? Inmiddels zijn en worden er onderzoeken gedaan, verschijnen er boeken, worden excuses aangeboden, maar is de vraag ook urgent: wat houdt dat precies in? Hoe verhoudt zich ‘excuses aanbieden’ tot schuld belijden? Met name is dan de vraag: wat brengt dit met zich mee, wat is onze verantwoordelijkheid vandaag, wat zijn ‘vruchten die aan de bekering beantwoorden’?

Bij het bezig zijn met deze vragen menen we als bestuur van de Karl Barth Stichting dat het zinnig kan zijn om na te gaan of er in het werk van Barth mogelijk aanzetten en impulsen opgeslagen liggen om met onze historische schuld om te gaan. We hebben drie sprekers bereid gevonden om hun licht over deze vragen te laten schijnen. Dr. Wouter Klouwen houdt het inleidend referaat ‘over het verband en het verschil tussen excuus en schuldbelijdenis’, Prof. Dr. Michael Beintker spreekt over het thema waarmee hij zich in vele publicaties heeft beziggehouden, namelijk Barths denken en spreken over schuld en omkeer op het veld van de geschiedenis, en mevrouw drs. Kathleen Ferrier denkt met ons door over wat dit van de kerk – en daarmee ook van de theologie – vraagt. (Prof. Beintker zal zijn lezing in het Duits houden, maar de tekst ervan zal op de dag zelf in Nederlandse vertaling beschikbaar zijn.)

Met het oog op deze studiedag hebben we ook een brochure samengesteld, met daarin enkele – voor het eerst vertaalde – teksten van Barth die er blijk van geven dat hij de problematiek van kolonialisme en racisme heeft gezien en erop gereflecteerd. De titel luidt: De muur van vijandschap afgebroken! Karl Barth over het samenleven van mensen en volkeren. Er is een fragment uit Barths Die protestantische Theologie im 19. Jahrhundert in opgenomen, uit de subparagraaf ‘De mens in de achttiende eeuw’. Daarin besteedt Barth naast diverse ontwikkelingen op wetenschappelijk, cultureel, maatschappelijk en politiek terrein ook aandacht aan kolonialisering en slavernij.  De tweede tekst is een complete subparagraaf van de Kirchliche Dogmatik III.4 § 54.3, over het samenleven van mensen en volkeren. Dit deel van de KD verschijnt in 1951, betrekkelijk kort na de Tweede Wereldoorlog dus. De titel van § 54.3 luidt: ‘zij die dichtbij en zij die veraf zijn’. Die woorden verwijzen naar Efeziërs 2:13 en 17, waar het gaat over de relatie van het volk Israël en de gemeente uit de volkeren. De ‘muur van vijandschap’ tussen Israël en volken is in en door Jezus Christus afgebroken, schrijft de apostel, en daarom is er gegronde hoop dat de inzet voor het tot elkaar komen van wie ‘nabij’ zijn en wie ‘ver’ zijn niet vergeefs zal zijn.

Wie deze brochure wenst te ontvangen, kan een mail sturen aan info@karlbarth.nl. De brochure wordt dan tegen vergoeding van de verzendkosten toegestuurd. Voor de studiedag kunt u zich opgeven door naar hetzelfde adres een mail te sturen.