De plaats van de bevrijdingsbeweging in de KB

 

 

 

 

Noten

1.Reeling Brouwer,  R.:  „Barth over man en vrouw:  deze leer kan niet”,  in:   Opstand,  7 (1980)/2, 18-24.

2.Idem, verder: Van Ark, J. / Rotscheid, R.: „Wat kan de nieuwe Eva beginnen tegen de superioriteit van de oude Adam?”, in:  Karl Barth: een theologisch portret, Baarn  1986 p. 85-95; Allewijn, H. (e.a.): Maak ons van zonde vrij…: Een discussie over feminisme en theologie, in: Fcministisch-theologischc teksten (red. Dijk, D., van Dijk-Hemnes, F., Halkes, C. J. M.), Delft 1985 p.  109-118; Baas, M.  / Zorgdrager, H.:  „Freiheit aus zweiter Hand: feministische Anfragen an die Stellung der Frau in Karl Barths Theologie”, in: Zcitschrift für dialektische Theologie,3 (1987)/1 S. 135-154.

3.Der Christ in der Gesellschaft (1919), in: Anfänge der dialektischen Theologie I (hrsg. v. Moltmann, J.), München 1966 S.30.

4.O.c. S.32.

5.In die tijd (1919) nog revolutionair – althans in theorie.

6. O.c. S.28.

6.„Irdisch-geschichtliche Existenzform”, zie: de „Leitsätze” van de §§62, 67 en 72; „Kampf-und Siegesgeschichte”: KD III, 2 S.174. 7.KD IV, 31 S.152 ff.: „Was wir hier untersuchten, war aber eine grundsätzliche Untersuchung (dieser, DB) Frage”.

9. Zo de structuur van CG.

10. Zo de structuur van de KD.

11. Rbr2 S.464:  (ad: Rom.  12, 21, laat u niet overwinnen door het kwade”)  ,,’Vom Bösen besiegt’ ist der revolutionäre Mensch noch mehr als der konservative, darum weil er sich mit seinem Nein so unheimlich nahe neben Gott stellte (…) Er meinte die Revolution, die die unmögliche Möglichkeit ist, die Vergebung der Sünden, die Auferstehung der Toten”.

12.Voor de uitdrukking „in het teken van zijn opheffing” zie: Boer, D.: Een Fantastisch Verhaal: Theologie en ideologische strijd, Voorburg 1988 p. 93f; Reeling Brouwer, R.: Deze leer kan niet… p. 21.

13.Zie bv. KD IV,2 S.193-199 ad: Jezus’ „gelassenen Konservatismus” = de zaken die voorlopig nog mogen maar er uiteindelijk aangaan (m.n. S.194f.) Dat zijn: Tempel (dus: Kerk), Familie (dus: huwelijk, gezin), Ökonomie en Politik (dus: staat). Een goed voorbeeld van hoe Barth op dit punt kan worden verdergelezen is de dissertatie van Rens Kopmels, Liefde tweeërlei: een kritische apologie van eros, Voorburg 1990: de „agapé”, d.w.z. de solidaire, gediscipli­neerde liefde als noodzakelijk in deze aeon, in het teken van zijn opheffing door de „eros”, de in alle opzichten vrije liefde.

14.Bv. KD IV,3 S.1008f. ad „dogmatiek”: ,,… den Versuch, der Gemeinde einer bestimmten Zeit (…) auf die sich ihr in dieser ihrer Zeit aufdrangende Norm ihres Denkens und Redens und implizit ihrer ganzen Aktion hinzuweisen”.

15. Zie Schellong, D.: Karl Barth als Theologe der Neuzeit, in: Steck, K.G. / Schellong, D.: Karl Barth und die Neuzeit, München 1973 (ThExht 173) S.34-102.

16.Hier de intensieve en uitvoerige gesprekken met de „moderne” filosofie: Leibniz, Fichte, Nietzsche, Marx, Descartes, Heidegger, Sartre (NB. het thema van het „nihil”, de keerzijde van het absolute!). Deze gesprekken worden in KD IV niet voortgezet. Daar vinden wij in de excursen vooral een kritische verwerking van de theologiegeschiedenis.

17. En in dat verband is er ook een zekere rehabilitering van de „moderne” theologie.

18. Misschien wel met de moed der wanhoop. Zo Schellong, D., Karl Barth als Theologe der Neuzeit, S. 65: „Allerdings konnte Barth nie deutlich machen, welche Kirche so ist, wie er sie definierte”. Zo ook Gollwitzer, H., Reich Gottes und Sozialismus bei Barth, München 1972 (ThExht 169), S. 53: „Was hat Barth bei all diesen herrlichen, immer wieder zu lesenden und zu   beherzigenden   Beschreibungen   der   Kirche   als   der   „konkret   irdisch-geschichtlichen Hervorbringung und Gestalt” aus dem Wirken des heiligen Geistes (KD IV, l, 729) eigentlich vor sich? Wo sieht er diese ecclesia, die am Weltgeschehen teilnimt, ihm aber auch gegenübersteht (KD IV, 3, 835)…?”.

19.Ik denk hier concreet aan het marxisme en de psychoanalyse. Wat Barth bv. van het marxisme had kunnen leren: „Sein lebendiges politisches Interesse wie seine politische Stellungnahmen bleiben, wie in der theologischen Sozialethik traditionell, auf den Staat, auf Regierungspolitiek fixiert. DaB Staat und Politik zu ihrem Untergrund haben den Kampf der gesellschaftlichen Interessen,    den   Klassenkampf  also,    und   daB   die   Kritik   politischer   Tendenzen   und Entscheidungen weitergetrieben werden muB auf deren gesellschaftlichen Voraussetzungen hin, darum zu einer Kritik der politischen Ökonomie werden muß, das hat er sich durch seine marxistische Studien nicht unvergeßlich sagen lassen”. (Gollwitzer, Reich Gottes und Sozialismus bei Karl Barth, S. 45f). Voor de psychoanalyse, zie mijn „De plaats van de „seksualiteit” in de kerkelijke dogmatiek: Een herlezen en verder-lezen van Barths leer van man en vrouw in het licht van de psychoanalyse” dat zal verschijnen in „Om het levende woord 2″ (voorjaar 1994).

20. De these van Marquardt, Theologie und Sozialismus: das Beispiel Karl Barths, München /
Mainz 1972.

Pagina's: 1 2