biografie

1886 geboren te Bazel op 10 mei
zoon van Fritz Barth (theoloog) en Anna Sartorius
1889 verhuisd met zijn ouders naar Bern, alwaar zijn vader, dr.Fritz Barth, hoogleraar was geworden aan de theologische faculteit van de Universiteit (kerkgeschiedenis en N.T.)
1904-1909 theologie studie in Bern, Berlijn, Marburg en Tubingen
Leermeesters waren o.m. Adolf von Harnack, Wilhelm Herrmann, Hermann Cohen en Paul Natorp
1909-1911 hulpprediker in Geneve bij de Duitse gemeente van Genève (bij Adolf Keller).
1911 predikant in Safenwil (Zwitserland)
1913 gehuwd met Nelly Hoffman
Vijf kinderen werden uit dit huwelijk geboren, één dochter en vier zoons. Twee zoons werden ook weer hoogleraar in de Theologie, t.w. Markus Barth, aan de Universiteit van Chicago, en Christoph Barth, die te Djakarta doceerde en te Mainz.
1914-1918 WO I
1919 1e druk Römerbrief
1921 buitengewoon hoogleraar theologie te Göttingen
1922 2e druk Römerbrief
samen met Thurneysen, Gogarten en Merz stichtte Barth het tijdschrift „Zwischen den Zeiten”(1922-1932)
1925 hoogleraar dogmatiek en nieuwtestamentische theologie in Münster
1926 Ontwerp Christliche Dogmatik,
eerste deel: Die Lehre vom Worte Gottes
1927 Christliche Dogmatik, Die Lehre vom Wort Gottes
1930 Hoogleraar systematische theologie Bonn
1931 Fides quaerens intellectum
1932 1e deel Kirchliche Dogmatik, Die Lehre vom Worte Gottes
1933 Theologische Existenz Heute (opkomst Hitler)
1934 Theologische Verklaring van Barmen, (Bekennende Kirche) “Nein” tegen Brunner (tegen het aanknopingspunt)
Schorsing en ontslag als hoogleraar (weigering van de eed van trouw op Hitler)
1935-1962 Hoogleraar Bazel
1935 Colleges over de Apostolische geloofsbelijdenis te Utrecht
1938 Kirchliche Dogmatik I,2
brief aan Prof. Hromádka te Praag. Barth roept de Christenheid op tot gebed tegen het nationaal-socialisme
1939-1940 begin WO II
de Universiteit van Münster ontnam hem het eredoctoraat van deze universiteit, dat hem later (in 1946) opnieuw werd verleend
1940 Kirchliche Dogmatik II,1
Barth meldt zich bij de Zwitserse vrijwillige landstorm; vanuit Zwitserland bemoedigt

hij Fransen, Engelsen, Nederlanders en Scandinaviërs in hun strijd tegen Hitler („Eine Schweizer Stimme” 1945).
1942 Kirchliche Dogmatik II,2
1945 Kirchliche Dogmatik III,1
1946 Zomersemester colleges te Bonn
1948 Kirchliche Dogmatik III,2
Barth bezoekt Hongarije en neemt deel aan de oprichtingsbijeenkomst van de Wereldraad van Kerken te Amsterdam.
Aan de Sorbonne te Parijs was hij de eerste reformatische theoloog aan wie – sinds de reformatie – het ere doctoraat werd verleend.
1950 Kirchliche Dogmatik III,3
Barth kiest de zijde van Niemöller en Heinemann in de strijd tegen de Duitse Herbewapening.
1951 Kirchliche Dogmatik IV
Barth waarschuwt de Geref. bisschop Bereczky in Hongarije om niet te vervallen in de fouten van de Duitse christenen.
1952 Barth wordt door de Engelse koning onderscheiden met de „Medaille des konings” voor de door hem aan de zaak van de vrijheid bewezen diensten.
1956 Barth houdt te Bazel de feestrede bij de herdenking van Mozart die in 1756 geboren werd.
1962 bezoeken aan Amerika
1963 onderscheiden met de Deense „Somningpreis” vanwege zijn verdiensten in;Europese cultuur
1966 bezoek aan Rome. Zelf noemde hij deze reis een „peregrinatio ad Limina apostolorum” (bedevaart naar de kerken der apostelen)
1966-1968 als emeritus gaf Barth college aan de Universiteit van Bazel over: Vaticanum II,Calvijn en de Institutie, Schleiermacher.
Tot op hoge leeftijd preekte K. Barth regelmatig in de strafgevangenis te Bazel.
1966 Barths 80e verjaardag wordt in Bazel op grootse wijze gevierd
de feestbundel „Parrhesia” verschijnt.
1968 overleden 10 december te Bazel