1
Vragenderwijs bij kennisname van Barths doopleer
2
Barth en Rosenstock. Een keuze?
3
Openbaring of geopenbaard?
4
De Heilige Schrift, het woord Gods
?>

    „Wanneer de grondslagen zijn ontwricht, wat kan de rechtvaardige dan nog doen?” (ps. 11 :3). Wanneer de grondslagen van het kerkelijk leven zijn ontwricht door een verkeerde interpretatie en praktijk van de doop, wat moet de rechtvaardige uit hoofde van zijn theologische opdracht dan doen? Nu — wij kunnen ons niet genoeg verbazenLees verder..

Lees meer

  IN DE ARTIKELEN door wika Leenman onder het opschrift „Kan de Kerk de samenleving die­nen?” aan dit blad toevertrouwd, staan boeiende én vreemde, zéér vreemde dingen. Hoofdgedachte is: ieder tijdperk heeft zijn eigen bijbel. Dat wil voor onze na-oorlogse tijd zeggen: „Heden, zo gij Zijn stem hoort, roept God de drager van het Wij,Lees verder..

Lees meer

  GRAAG WIL IK een paar op­merkingen maken n.a.v. het ge­degen en uitvoerige artikel van Dr. Bakker, waarin de theologische ken-leer van prof. H. van Oyen beschre­ven wordt. („In de Waagschaal”, 11 nov. ’61). Dr. B. heeft zich de moeite getroost voor ons een inlei­ding te schrijven over enkele hoofd­zaken en de strekking van dezeLees verder..

Lees meer

De schrift geloven is naar waarheid: de schrift te zien in den levenden Jezus (J. H. Gunning) MIJ IS GEVRAAGD voor u * te spreken over het Schriftgezag vanuit het aspect van de actuali­teit der Schrift. En om speciaal de „barthiaanse visie” daarop nader te belichten. Is er bij de dialectische theologie sprake van eenLees verder..

Lees meer