Inleiding De levende God

WOORD VOORAF VAN DEN VERTALER

Gaarne heb ik, op verzoek van den uitgever, Prof. Dr. W. J. Aalders mijn medewerking verleend tot de uitgave van dezen bundel uit het oeuvre van Karl Barth, daar ik, niet minder dan hij overtuigd van Barth’s beteekenis als getuige, hem in deze preeken en voordrachten met name ook als theologisch denker bij de kerken van ons vaderland nader bekend gemaakt weet.

Wat de vertaling betreft: ik heb mij zoo nauw mogelijk aangesloten bij den bouw van Barth’s eigen zinnen. Daartoe werd ik — bij het meermalen verleidelijk of noodzakelijk gebleken gebruik van verschillende vrijheden — telkens weer genoopt, daar mij bij het vertalen de stem van Barth duidelijk in het gehoor lag. Zoo smaakte ik schrijvende de vreugde van het luisteren. En moge tevens de bedoeling van dezen bundel, Barth zelf te laten spreken, gediend hebben.

P.G. VAN DEN HOOFF

Pagina's: 1 2