De tijd die blijft

Noten eerste artikel:

1   Karl Barth, Kirchliche Dogmatik § 41, Schöpfung und Bund. 1. Schöpfung, Geschichte, Schöpfungsgeschichte. S.44

2   Deus non est in genere.(Thomas van Aquino 1225-1274). De godsnaam JHVH verzet zich tegen elke annexatie door algemene begrippen of bestaande godsdienstige beseffen. De bijbel leert het èchad adonai: de enigheid van  de HEER. Het betekent dat hij niet vereenzelvigd kan worden met noties als de ‘hoogste God’ of dergelijke, zoals de middeleeuwse kerkvaders meenden.

3   KD III,1 p.84,87

4   idem p.90

5   idem p.89

6   idem p.85,87,88

7   idem p.91,92,93

8   idem p.88,89,90

 

noten tweede artikel:

1 De technische term daarvoor luidt: toledot, verwekkingen. In de Statenvertaling van 1618 en 1619 en de Naardense bijbel van 2004 wordt deze uitdrukking vertaald met ‘geboorten’, in de NBV (2004) en NBG (1951) wordt zij vertaald met ‘geschiedenis’.

2 Genesis 2:4a: Dit is de geschiedenis (geboorten) van de hemel en de aarde, toen zij geschapen werden. Zie ook: Gen.5:1, 6:9, 10:1 vlg.

Pagina's: 1 2 3